VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 1 | Ê-phê-sô 2 | Phi-líp

Ê-phê-sô 1:6

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

6 để ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban dư dật cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn