VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 1 | Ê-phê-sô 2 | Ê-phê-sô 3 | Phi-líp

Ê-phê-sô 2:10

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

10 Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn