VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 1 | Phi-líp 2 | Cô-lô-se

Phi-líp 1:20-21

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

20 Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không bị hổ thẹn nhưng luôn luôn đầy can đảm, đặc biệt là bây giờ, để Chúa Cứu Thế được tôn vinh trong thân thể tôi, dù sống hay chết. 21 Vì đối với tôi, sống tức là Chúa Cứu Thế và chết là ích lợi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn