VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 1 | Phi-líp 2 | Phi-líp 3 | Cô-lô-se

Phi-líp 2:5-11

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

5 Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. 6 Vì Ngài vốn có bản thể Đức Chúa Trời nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. 7 Nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. 8 Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. 9 Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu; 10 để khi nghe đến danh của Đức Giê-su, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, 11 và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn