VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 2 | Phi-líp 3 | Phi-líp 4 | Cô-lô-se

Phi-líp 3:18-21

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

18 Vì tôi đã nói với anh chị em nhiều lần, nay tôi phải nói lại trong nước mắt: Có nhiều người sống như kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế. 19 Kết cuộc của họ là sự hư vong, họ lấy cái bụng làm Đức Chúa Trời mình và vinh quang trong cái đáng hổ thẹn. Họ chỉ nghĩ đến những điều thế tục. 20 Trái lại chúng ta là công dân trên trời, chúng ta đang trông đợi Đấng Cứu Thế từ đó đến, là Chúa Giê-su Cơ Đốc. 21 Ngài, bởi quyền năng đã bắt muôn loài qui phục mình, sẽ biến đổi thân thể hèn mọn của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn