VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phục Truyền | Giô-suê 11 | Giô-suê 12 | Giô-suê 13 | Thẩm Phán

Giô-suê 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đây là danh sách các vua trong xứ mà dân Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng và chiếm đóng đất đai của họ phía đông sông Giô-đanh, từ suối Ạt-nôn đến núi Hẹt-môn với cả đồng bằng về phía đông A-ra-rát. 2 Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở Hết-bôn, vốn cai trị từ A-rô-e bên bờ suối Ạt-nôn và từ giữa dòng suối cho đến suối Gia-bốc, là biên giới Am-môn; là một nửa Ga-la-át, 3 với cả miền đồng bằng cho đến biển Ki-nê-rết phía đông đến tận biển đồng bằng tức là Biển Mặn phía đông hướng Bết Giê-si-mốt; cùng cả miền nam dưới chân núi Phích-ga. 4 Óc, vua Ba-san là người cuối cùng của dân Rê-pha-im ở tại Ách-ta-rốt và Ếch-rê-i. 5 Lãnh thổ vua này gồm núi Hẹt-môn, miền Sanh-ca, và cả xứ Ba-san đến tận biên giới dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, cùng đến nửa xứ Ga-la-át là biên giới của Hết-bôn, do vua Si-hôn cai trị. 6 Môi-se, đầy tớ của CHÚA, và dân Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng họ; rồi Môi-se, đầy tớ của CHÚA, chia cấp lãnh thổ họ cho người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se làm cơ nghiệp. 7 Đây là danh sách các vua trong xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng phía tây sông Giô-đanh, từ Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban đến tận núi Ha-lát lên cao về hướng Sê-i-rơ (Giô-suê cấp lãnh thổ họ làm sản nghiệp cho các chi tộc Y-sơ-ra-ên theo từng họ hàng, 8 miền đồi núi, miền chân núi phía tây, miền A-ra-ba, các triền núi, miền đồng hoang và miền nam bộ, tức là lãnh thổ của dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít): 9 Vua Giê-ri-cô Vua A-hi (gần Bê-tên) 10 Vua Giê-ru-sa-lem Vua Hếp-rôn 11 Vua Giạt-mút Vua La-ki 12 Vua Éc-lôn Vua Ghê-xe 13 Vua Đê-bia Vua Ghê-đe 14 Vua Họt-ma Vua A-rát 15 Vua Líp-na Vua A-đu-lam 16 Vua Ma-kê-đa Vua Bê-tên 17 Vua Tháp-bu-ách Vua Hê-phê 18 Vua A-phéc Vua Sa-rôn 19 Vua Ma-đôn Vua Hát-so 20 Vua Sim-rôn Mê-rôn Vua Ạc-sáp 21 Vua Tha-a-nác Vua Mê-ghi-đô 22 Vua Kê-đe Vua Giốc-kê-am ở núi Cạt-mên 23 Vua Đô-rơ ở cao nguyên Đô-rơ Vua Gô-im ở Ghinh-ganh 24 Và Vua Thiệt-sa Tổng Cộng tất cả là ba mươi mốt vua.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn