VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phục Truyền | Giô-suê 4 | Giô-suê 5 | Giô-suê 6 | Thẩm Phán

Giô-suê 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi tất cả các vua A-mô-rít ở tây bộ sông Giô-đanh và tất cả các vua Ca-na-an dọc miền duyên hải nghe tin CHÚA đã làm cạn sông Giô-đanh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên cho đến khi họ vượt qua sông, lòng các vua ấy bèn tan ra như nước và không còn chút can đảm nào đối đầu với dân Y-sơ-ra-ên nữa. 2 Bấy giờ, CHÚA phán dạy Giô-suê: "Con hãy làm các dao bằng đá và cắt bì cho dân Y-sơ-ra-ên một lần nữa." 3 Vậy, Giô-suê làm dao đá và cắt bì cho dân Y-sơ-ra-ên tại đồi A-ra-lốt. 4 Lý do phải cắt bì là vì tất cả những người ra khỏi Ai-cập, tức là những người nam trong tuổi quân dịch, đều đã chết trên đường đi trong sa mạc sau khi rời khỏi Ai-cập. 5 Tất cả những người nam ra khỏi Ai-cập đều đã chịu cắt bì, nhưng tất cả những người sinh trong sa mạc suốt cuộc hành trình từ Ai-cập đều chưa chịu cắt bì. 6 Dân Y-sơ-ra-ên đã đi quanh quẩn trong sa mạc bốn mươi năm cho đến khi tất cả những người nam trong tuổi nghĩa vụ khi họ rời Ai-cập đều qua đời; vì họ không vâng theo lời CHÚA. Vì CHÚA đã thề với họ rằng họ không được thấy lãnh thổ mà Ngài đã hứa với tổ phụ họ sẽ ban cho nhân dân là một vùng đượm sữa và mật. 7 Vậy, Ngài dấy các con trai họ lên thay thế họ; đây là những người được Giô-suê cắt bì. Lúc ấy họ vẫn chưa chịu cắt bì vì suốt cuộc hành trình không có cuộc lễ cắt bì nào cả. 8 Sau khi toàn thể nam đinh đều được cắt bì, họ ở yên tại chỗ trong trại mình cho đến khi được lành. 9 Rồi CHÚA phán dạy Giô-suê: "Ngày nay, Ta lăn xa khỏi các ngươi sự sỉ nhục của Ai-cập." Vậy, người ta đặt tên địa điểm này là Ghinh-ganh cho đến ngày nay. 10 Dân Y-sơ-ra-ên đang cắm trại tại Ghinh-ganh trong đồng bằng Giê-ri-cô thì dự lễ Vượt Qua vào buổi chiều tối ngày mười bốn tháng ấy. 11 Chính ngày sau lễ Vượt Qua, nhân dân bắt đầu ăn thổ sản trong xứ: bánh không men và lúa rang. 12 Một ngày sau khi họ ăn thực phẩm của xứ ấy, thì ma-na không sa xuống nữa; từ đó, dân Y-sơ-ra-ên không còn được hưởng chút ma-na nào nữa, nhưng trong năm ấy họ ăn thổ sản của xứ Ca-na-an. 13 Khi Giô-suê đang ở gần Giê-ri-cô, ông ngước mắt lên, nhìn thấy một người đứng ngay trước mặt mình tay cầm gươm trần. Giô-suê đi lên phía người đó mà hỏi: "Ông là người bên ta hay là người bên địch?" 14 Người ấy đáp: "Không. Ta là Thống Tướng Quân Đội của CHÚA nên Ta đến đây." Giô-suê quỳ mọp xuống đất lạy và hỏi: "Chúa ra lệnh cho đầy tớ Chúa làm gì?" 15 Thống Tướng Quân Đội CHÚA đáp: "Hãy lột dép khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đang đứng là thánh." Giô-suê liền tuân lệnh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn