VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phục Truyền | Giô-suê 5 | Giô-suê 6 | Giô-suê 7 | Thẩm Phán

Giô-suê 6:1-5

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Bấy giờ thành Giê-ri-cô đã đóng kín cổng vì dân Y-sơ-ra-ên kéo đến; không ai vào ra nữa. 2 CHÚA phán dạy Giô-suê: "Này Ta đã giao phó Giê-ri-cô, vua và các chiến sĩ của họ vào tay con. 3 Con hãy đi một lần vòng chung quanh thành với tất cả các chiến sĩ; phải đi như thế trong sáu ngày liên tiếp. 4 Bảy thầy tế lễ sẽ cầm bảy cái tù và sừng dê đực đi trước Rương Giao Ước. Qua ngày thứ bảy các con hãy đi vòng quanh thành bảy lần với các thầy tế lễ đang thổi tù và. 5 Khi nghe tiếng tù và thổi dài, hãy bảo tất cả đoàn quân lớn tiếng thét lên, lúc ấy vách thành sẽ sụp đổ, rồi quân sẽ leo lên, mỗi người tiến lên ngay phía trước mình."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn