VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | I Tê-sa-lô-ni-ca 3 | I Tê-sa-lô-ni-ca 4 | I Tê-sa-lô-ni-ca 5 | II Tê-sa-lô-ni-ca

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 Thưa anh chị em, về những người đã ngủ, chúng tôi không muốn để anh chị em thiếu hiểu biết và đau buồn như những người khác không có hy vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người đã ngủ trong Đức Giê-su về cùng Ngài. 15 Vậy, theo lời Chúa dạy, chúng tôi nói cho anh chị em biết điều này: Chúng ta là những người đang sống mà còn lại khi Chúa quang lâm, chúng ta sẽ không đi trước những người đã ngủ. 16 Vì khi mệnh lệnh ban ra cùng với tiếng gọi của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Bấy giờ những người chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết, 17 rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghênh tiếp Chúa trên không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. 18 Thế thì, anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn