VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | I Tê-sa-lô-ni-ca 4 | I Tê-sa-lô-ni-ca 5 | II Tê-sa-lô-ni-ca

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình thương, đội mão bằng hy vọng cứu rỗi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn