VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | I Tê-sa-lô-ni-ca 4 | I Tê-sa-lô-ni-ca 5 | II Tê-sa-lô-ni-ca

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình thương, đội mão bằng hy vọng cứu rỗi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn