VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 1 | I Phê-rơ 2 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 1:3-9

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

3 Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta! Vì sự thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ kẻ chết, 4 để thừa hưởng gia tài không hề bị mục nát, hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em trên trời. 5 Là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong ngày cuối cùng. 6 Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải chịu khổ vì bị thử thách trong ít lâu. 7 Mục đích là để chứng tỏ sự tinh ròng của đức tin anh chị em như vàng, là vật có thể hư nát được thử trong lửa, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện đến. 8 Anh chị em yêu kính Ngài, mặc dù không thấy Ngài, anh chị em tin Ngài dù hiện tại không thấy Ngài, nên anh chị em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ. 9 Vì anh chị em nhận được mục đích đức tin là sự cứu rỗi linh hồn anh chị em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn