VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | I Phê-rơ | II Phê-rơ 1 | II Phê-rơ 2 | I Giăng

II Phê-rơ 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Si-môn Phê-rơ là đầy tớ và sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, gửi cho những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và Cứu Chúa Giê-su Cơ Đốc đã được nhận lãnh một đức tin quý giá như chúng tôi. 2 Nguyền xin ân sủng và bình an ở với anh chị em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Giê-su Chúa chúng ta. 3 Bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống sùng kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. 4 Qua những điều này Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu, bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi tư dục hư hoại của thế gian mà được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. 5 Vì chính lý do nầy, hãy hết sức thêm cho đức tin anh chị em nhân từ, thêm cho nhân từ hiểu biết, thêm cho hiểu biết tiết chế, 6 thêm cho tiết chế kiên trì, thêm cho kiên trì sùng kính, 7 thêm cho sùng kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ yêu thương. 8 Vì nếu anh chị em có những điều này và càng gia tăng thì sẽ không sợ mình vô hiệu hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Chúa Giê-su Cơ Đốc của chúng ta. 9 Nhưng nếu ai thiếu những điều đó sẽ thành người cận thị và bị mù, người ấy quên rằng mình đã được làm sạch khỏi tội lỗi cũ. 10 Bởi đó, hỡi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã. 11 Nhờ thế con đường vào nước đời đời của Chúa và Cứu Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta sẽ được rộng mở tiếp đón anh chị em. 12 Nên tôi sẽ nhắc nhở anh chị em luôn luôn về những điều này, mặc dù anh chị em đã biết rồi và nay cũng đã vững vàng trong lẽ thật. 13 Hễ tôi còn sống trong lều tạm nầy bao lâu, tôi nghĩ nên nhắc để anh chị em nhớ cũng là điều đúng. 14 Vì tôi biết không bao lâu nữa tôi sẽ lìa nó như Chúa Giê-su Cơ Đốc của chúng ta đã bày tỏ rõ ràng cho tôi. 15 Và tôi sẽ hết sức mình để sau khi tôi đi rồi anh chị em có thể luôn luôn nhớ những điều này. 16 Chúng tôi không theo những chuyện huyền thoại giả tưởng khi bày tỏ cho anh chị em quyền năng và sự giáng lâm của Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta, nhưng chúng tôi là những nhân chứng của sự oai nghi Ngài. 17 Vì Ngài nhận lãnh sự tôn trọng và vinh quang từ Đức Chúa Cha khi có tiếng từ Đấng Vinh Quang Oai Nghiêm phán với Ngài rằng: "Đây là Con yêu quí của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn." 18 Chính chúng tôi cũng nghe tiếng ấy đến từ trời khi chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh. 19 Chúng tôi có lời của các tiên tri làm cho chắc chắn, và anh chị em nên chú ý vào điều đó, như ánh sáng soi trong nơi tối tăm, cho đến khi bình minh và sao mai mọc lên soi sáng tấm lòng anh chị em. 20 Trên hết mọi sự, anh chị em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào của Thánh Kinh được giải thích theo ý riêng của một người được. 21 Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn