VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Thẩm Phán 12 | Thẩm Phán 13 | Thẩm Phán 14 | Ru-tơ

Thẩm Phán 13:1-5

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt CHÚA, vậy CHÚA phó họ vào tay dân Phi-li-tin trong bốn mươi năm. 2 Có một người ở Xô-ra, tên là Ma-nô-a, thuộc chi tộc Đan; vợ ông son sẻ,không con. 3 Thiên sứ của CHÚA hiện ra cùng nàng và bảo: "Nầy, ngươi vốn son sẻ, không con, nhưng ngươi sẽ có thai và sinh một con trai. 4 Vậy từ nay ngươi chớ uống rượu hay bất cứ thức uống gì có men, ngươi cũng đừng ăn vật gì không thanh sạch, 5 vì ngươi sẽ thụ thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không qua đầu nó, vì đứa trẻ sẽ thành một người Na-xi-rê, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời từ lúc sinh ra, và nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi tay dân Phi-li-tin."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn