VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 21 | Khải Huyền 22

Khải Huyền 22

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Rồi thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước hằng sống trong như pha lê chảy ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con, 2 chảy giữa đại lộ của thành phố. Hai bên bờ sông trồng cây hằng sống ra trái mười hai mùa, mỗi tháng một lần kết quả, lá cây dùng để chữa bệnh cho các dân tộc. 3 Tại đó sẽ không còn nghe lời nguyền rủa. Ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con sẽ đặt trong thành; các đầy tớ Chúa sẽ phụng vụ Ngài. 4 Họ sẽ được thấy mặt Ngài và Danh Ngài được ghi trên trán họ. 5 Đêm tối không còn nữa. Họ sẽ không cần đèn hay ánh sáng mặt trời vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ và họ sẽ trị vì cho đến đời đời. 6 Thiên sứ bảo tôi: "Các điều này đều là thành tín và chân thật. Chính Chúa là Đức Chúa Trời của tâm linh các tiên tri đã sai thiên sứ Ngài tỏ cho các đầy tớ Ngài những biến cố sắp xẩy ra. 7 Này, Ta sắp đến! Phước cho người vâng giữ các lời tiên tri trong sách này. 8 Tôi là Giăng, người đã nghe và thấy các điều này. Tôi quỳ xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ cho tôi các việc này để thờ lạy. 9 Nhưng thiên sứ bảo tôi: "Đừng thờ lạy tôi! Tôi cũng là bạn đồng bộc của anh, của các anh chị em là các tiên tri của Chúa, và của tất cả những người vâng giữ các lời ghi trong sách này. Anh hãy thờ lạy Đức Chúa Trời!" 10 Thiên sứ lại bảo tôi: "Anh đừng niêm phong các lời tiên tri trong sách này vì thời điểm đã gần tới! 11 Kẻ bất chính cứ làm điều bất chính, kẻ ô uế vẫn cứ sống ô uế, còn người công chính hãy cứ làm điều công chính và những người thánh khiết hãy tiếp tục sống thánh khiết! 12 Này, Ta sắp đến, đem giải thưởng theo với Ta để báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là nguyên thủy và chung cuộc, là đầu tiên và cuối cùng. 14 Phước cho những người giặt sạch áo dài mình để được quyền dùng cây hằng sống và được bước qua các cổng mà vào thành phố thánh! 15 Bên ngoài là các loài chó, phù thủy, gian dâm, giết người, thờ thần tượng và tất cả những người ham thích và làm những việc gian dối." 16 Ta là Giê-su, đã sai thiên sứ Ta làm chứng cho các con những điều này trong các hội thánh. Ta là cội rễ và hậu tự của Đa-vít và sao mai sáng rực. 17 Thánh Linh và cô dâu cùng nói: "Xin hãy đến!" Người nào lắng nghe cũng hãy nói: "Xin hãy đến!" Người nào khát hãy đến, người nào muốn hãy nhận nước hằng sống miễn phí! 18 Ta cảnh cáo mọi người nghe các lời tiên tri trong sách này: "Nếu ai thêm điều gì vào sách này thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho kẻ ấy những tai họa đã ghi trong sách này. 19 Còn ai bớt lời nào trong sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất phần của kẻ ấy trong cây hằng sống và thành phố thánh mà sách này đã ghi." 20 Đấng làm chứng cho những điều này phán: "Phải, Ta đến mau chóng!" A-men. Lạy Chúa Giê-su, xin Ngài đến! 21 Nguyện xin ân sũng của Chúa Giê-su ở với tất cả mọi người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn