VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | I Sa-mu-ên 2 | I Sa-mu-ên 3 | I Sa-mu-ên 4 | II Sa-mu-ên

I Sa-mu-ên 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Trong khi ấy, cậu bé Sa-mu-ên tiếp tục phục vụ CHÚA dưới sự hướng dẫn của ông Hê-li. Thời bấy giờ, lời CHÚA phán trực tiếp với loài người rất hiếm; Ngài cũng chẳng ban khải tượng. 2 Một đêm kia, ông Hê-li đang nằm ngủ trong chỗ ông thường nằm. Mắt ông bắt đầu mờ, không thấy rõ. 3 Sa-mu-ên cũng nằm ngủ trong đền thờ CHÚA, nơi để rương giao ước của Đức Chúa Trời. Lúc ấy, đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. 4 CHÚA gọi Sa-mu-ên. Cậu bé đáp: "Dạ, con đây!" 5 Cậu chạy đến bên ông Hê-li: "Thưa ông, ông gọi con." Ông Hê-li bảo: "Ta không có gọi con.Đi ngủ trở lại đi." Cậu bé trở về ngủ. 6 Chúa lại gọi nữa: "Sa-mu-ên!" Sa-mu-ên thức dậy đến bên ông HÊ-li: "Thưa ông, ông gọi con."Ông Hê-li bảo: "Ta không có gọi con đâu. Con đi ngủ đi." 7 Lúc ấy, Sa-mu-ên chưa nhận ra tiếng CHÚA vì CHÚA chưa phán trực tiếp với cậu. 8 CHÚA lại gọi lần thứ ba: "Sa-mu-ên." Cậu thức dậy đến bên ông Hê-li: "Thưa ông, ông gọi con." Bây giờ ông Hê-li mới hiểu là CHÚA gọi cậu bé. 9 Ông Hê-li bảo Sa-mu-ên: "Con hãy về ngủ đi. Nếu có tiếng gọi con nữa, hãy thưa: "Lạy CHÚA, xin phán dạy. Tôi tớ Ngài đang nghe.’" Sa-mu-ên trở về chỗ mình nằm ngủ. 10 CHÚA đến đứng cạnh bên và gọi như các lần trước: "Sa-mu-ên! Sa-muên!" Sa-mu-ên thưa: "Lạy Chúa, xin phán dạy. Tôi tớ Ngài đang nghe." 11 CHÚA bảo Sa-mu-ên: "Này, Ta sắp làm một việc giữa dân Y-sơ-ra-ên, đến nỗi ai nghe cũng phải ù cả hai tai. 12 Ngày ấy, Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta báo trước cho gia đình Hê-li, từ đầu đến cuối. 13 Ta đã cảnh cáo Hê-li là Ta sẽ trừng phạt gia đình người đến muôn đời, vì người biết các con trai mình phạm tội khinh dể Đức Chúa Trời mà không ngăn cản chúng. 14 Vì thế, Ta hứa quả quyết là tội của gia đình Hê-li sẽ không bao giờ chuộc được, dù bằng sinh tế hay lễ vật ngũ cốc." 15 Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng. Rồi cậu mở cửa đền thờ CHÚA. Sa-muên sợ, không dám thuật lại khải tượng cho ông Hê-li. 16 Nhưng ông Hê-li gọi Sa-mu-ên: "Sa-mu-ên lại đây con!" Cậu bé thưa: "Dạ, con đây." 17 Ông Hê-li hỏi: "Chúa phán dạy con điều gì? Con đừng giấu gì ông hết. Cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt con nặng nề nếu con giấu ông một chi tiết gì trong mọi điều Chúa phán bảo con." 18 Sa-mu-ên thuật lại cho ông nghe mọi điều, không giấu chi hết. Ông bảo: "Ngài chính là CHÚA. Xin Ngài làm điều gì thấy là tốt." 19 CHÚA ở cùng Sa-mu-ên đang khi cậu trưởng thành. Ngài thực hiện mọi điều cậu nói theo lệnh CHÚA. 20 Toàn dân Y-sơ-ra-ên, từ Đan đến Bê-e-sê-ba, đều biết Sa-mu-ên là tiên tri trung thực của CHÚA. 21 CHÚA tiếp tục hiện ra tại Si-lô: thật chính tại Si-lô, CHÚA tự tỏ mình ra cho Sa-mu-ên với lời của CHÚA.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn