VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Sa-mu-ên | II Sa-mu-ên 11 | II Sa-mu-ên 12 | II Sa-mu-ên 13 | I Các Vua

II Sa-mu-ên 12:13-23

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 Vua Đa-vít thú nhận với ông Na-than: "Tôi có tội với CHÚA." Ông Na-than đáp: "Phải, nhưng CHÚA đã tha thứ cho bệ hạ, và bệ hạ sẽ không chết. 14 Tuy nhiên, vì bệ hạ đã tỏ ra khinh thường CHÚA y trong vụ này, nên bé trai vừa sanh ra cho bệ hạ sẽ phải chết." 15 Nói xong, ông Na-than trở về nhà. CHÚA khiến cho đứa bé bà vợ ông Uri-gia vừa sanh ra cho vua Đa-vít lâm bệnh nặng. 16 Vua Đa-vít nài xin Đức Chúa Trời chữa lành cho đứa bé; vua nhịn ăn, và ban đêm, vua về phòng nằm dưới đất suốt đêm. 17 Các cận thần phục vụ lâu năm trong hoàng cung hầu chực bên cạnh vua, nài nỉ xin đỡ vua dậy, nhưng vua không chịu; vua cũng chẳng ăn chút gì với họ. 18 Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Các cận thần sợ, không dám báo cho vua Đa-vít hay tin đứa bé chết, vì họ bảo nhau: "Khi đứa bé còn sống, vua đã chẳng chịu nghe chúng ta khuyên giải. Làm sao chúng ta dám báo cho vua hay là đứa bé chết? Vua có thể làm liều!" 19 Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua Đa-vít biết là đứa bé đã chết. Vua hỏi triều thần: "Đứa bé chết rồi, phải không?" Họ thưa: "Tâu phải." 20 Vua Đa-vít chổi dậy khỏi đất, tắm rửa, xức dầu thơm; thay quần áo xong, vua vào Lều của CHÚA, sấp mình xuống thờ phượng. Rồi vua trở về cung, truyền dọn thức ăn. Khi người ta dọn lên, vua dùng ngay. 21 Triều thần thưa với vua: "Chúng tôi không hiểu tại sao bệ hạ hành động như vậy. Khi đứa bé còn sống, bệ hạ nhịn ăn và khóc lóc. Nhưng ngay khi đứa bé chết, bệ hạ lại chổi dậy và ăn." 22 Vua đáp: "Khi đứa bé còn sống, ta nhịn ăn và khóc lóc, vì ta tự nhủ: "Biết đâu CHÚA thương xót ta và Ngài cho đứa bé được sống.’ 23 Nhưng bây giờ nó chết rồi, ta còn nhịn ăn làm gì nữa? Ta có thể nào đem nó trở lại dương gian này được không? Chính ta sẽ đi đến nơi nó ở, chớ nó không thể trở về với ta được."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn