VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Sa-mu-ên | II Sa-mu-ên 15 | II Sa-mu-ên 16 | II Sa-mu-ên 17 | I Các Vua

II Sa-mu-ên 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vua Đa-vít vừa đi qua đỉnh núi được một chút thì gặp ông Xi-ba, đầy tớ của Mê-phi-bô-sết, ra đón, dẫn theo hai con lừa có thắng yên sẵn sàng, chở hai trăm ổ bánh, một trăm chùm nho khô, một trăm trái vả và một bầu da đầy rượu. 2 Vua hỏi ông Xi-ba: "Ngươi định làm gì với những thứ này?" Ông Xi-ba thưa: "Tâu bệ hạ, lừa dành cho hoàng gia cưỡi, bánh và trái cây cho đoàn quân dùng, và rượu cho người nào mệt lả trong sa mạc uống." 3 Vua hỏi tiếp: "Cháu nội của chủ ngươi đâu?" Ông Xi-ba thưa: "Ông ấy ở lại Giê-ru-sa-lem, vì ông tự bảo: "Hôm nay dân Y-sơ-ra-ên sẽ trả lại cho ta ngôi nước của ông nội ta.’" 4 Vua bảo ông Xi-ba: "Vậy ta ban cho ngươi tất cả những gì thuộc về Mê-phi-bô-sết." Ông Xi-ba thưa: "Tôi xin cúi lạy, đội ơn bệ hạ. Xin cho tôi được đẹp lòng vua chúa tôi mãi mãi." 5 Vua Đa-vít vừa đến gần Ba-hu-rim thì thấy một người từ làng đó đi tới, vừa đi vừa rủa. Người này cùng một gia tộc với vua Sau-lơ, tên là Sim-y, con ông Ghê-ra. 6 Sim-y ném đá vào vua Đa-vít và toàn thể triều thần, mặc dù có cả đoàn quân và tất cả các dũng sĩ đi bên phải và bên trái vua. 7 Sim-y rủa sả vua: "Đi đi! Ra khỏi đây! Đồ sát nhân! Tên vô lại! 8 CHÚA phạt mầy vì tất cả những vụ đổ máu mầy gây ra trong nhà vua Sau-lơ. Vì mầy đã chiếm đoạt ngôi vua khỏi nhà Sau-lơ nên CHÚA trao ngôi nước vào tay Áp-sa-lôm, con mầy. Và bây giờ mầy mang họa, vì mầy là tên sát nhân!" 9 Ông A-bi-sai, con bà Xê-ru-gia, thưa với vua: "Tên chó chết này sao dám rủa vua chúa tôi? Xin bệ hạ cho tôi qua chặt đầu nó!" 10 Vua bảo: "Việc của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xê-rugia? Hãy để nó rủa, vì nếu CHÚA bảo nó rủa ta, ai dám hỏi nó: "Tại sao ngươi làm như vậy?’" 11 Vua Đa-vít lại bảo ông A-bi-sai và toàn thể triều thần: "Kìa, con trai ta, con ruột ta, còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Bên-gia-min này! Hãy để mặc nó! Cứ để nó nguyền rủa ta, vì CHÚA đã bảo nó. 12 Biết đâu CHÚA nhìn thấy nỗi khổ của ta và ban phước lành cho ta thay vào lời nguyền rủa của nó hôm nay." 13 Vua Đa-vít và đoàn người của vua tiếp tục đi trên đường, trong khi Sim-y đi song song trên sườn núi, vừa đi vừa nguyền rủa vua, vừa ném đá và hất tung bụi lên. 14 Vua và hết thảy đoàn người đi theo vua đến nơi thì mệt lả; họ nghỉ lấy sức tại đó. 15 Trong khi đó, Áp-sa-lôm và hết thảy những người Y-sơ-ra-ên theo ông vào thành Giê-ru-sa-lem. Có ông A-hi-tô-phen đi với họ. 16 Khi ông Hu-sai, người Ạt-kít, bạn vua Đa-vít, đến gặp Áp-sa-lôm, ông tung hô: "Vua vạn tuế! Vua vạn tuế!" 17 Nhưng Áp-sa-lôm hỏi ông Hu-sai: "Ông trung thành với bạn ông như vậy sao? Tại sao ông không đi theo bạn ông?" 18 Ông Hu-sai đáp: "Tôi không đi. Người nào mà CHÚA, dân này, và toàn dân Y-sơ-ra-ên chọn, tôi sẽ theo người đó và ở với người. 19 Hơn nữa, tôi sẽ phục vụ ai, nếu không phục vụ con của bạn tôi? Như tôi đã phục vụ thân phụ bệ hạ thế nào, tôi cũng sẽ phục vụ bệ hạ thể ấy." 20 Kế đến, Áp-sa-lôm hỏi ông A-hi-tô-phen: "Các ông hãy bàn nhau xem chúng ta phải làm gì." 21 Ông A-hi-tô-phen đáp: "Bệ hạ nên đến ngủ với các cung phi thân phụ bệ hạ để lại đặng giữ cung. Khi toàn dân Y-sơ-ra-ên nghe tin bệ hạ đã làm cho thân phụ ghê tởm mình, mọi người theo bệ hạ sẽ mạnh dạn lên." 22 Người ta căng lều cho Áp-sa-lôm trên sân thượng của cung điện vua, và Áp-sa-lôm đến ngủ với các cung phi của cha mình. Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều hay biết chuyện đó. 23 Thuở ấy, người ta tôn trọng lời bàn của ông A-hi-tô-phen như lời phán của Đức Chúa Trời mỗi khi người ta cầu hỏi ý Ngài. Cả vua Đa-vít và Áp-sa-lôm đều nghe theo mọi lời bàn của ông A-hi-tô-phen như vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn