VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | I Sa-mu-ên | II Sa-mu-ên 17 | II Sa-mu-ên 18 | II Sa-mu-ên 19 | I Các Vua

II Sa-mu-ên 18

18 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vua Đa-vít duyệt đoàn quân theo mình; vua chia họ ra thành những đơn vị một ngàn người, và những đơn vị một trăm người, và cắt đặt sĩ quan chỉ huy các đơn vị. 2 Vua Đa-vít sai quân đi: vua giao một phần ba cho ông Giô-áp, một phần ba cho ông A-bi-sai, con bà Xê-ru-gia, và là em ông Giô-áp, và một phần ba cho ông Ytai, người Gát. Vua tuyên bố với đoàn quân: "Ta sẽ đích thân ra trận với các ngươi." 3 Nhưng đoàn quân can gián: "Không được, bệ hạ không nên ra trận. Vì nếu chúng tôi có thua chạy, kẻ thù sẽ chẳng quan tâm đến chúng tôi; nếu phân nửa số chúng tôi chết đi, kẻ thù cũng chẳng để ý. Nhưng bệ hạ quý bằng mười ngàn chúng tôi. Vậy, tốt hơn là xin bệ hạ cứ ở trong thành lo tiếp viện chúng tôi. 4 Vua đáp: "Được, ta sẽ làm điều các ngươi thấy là tốt.’" Vua đứng bên cổng thành trong khi toàn quân kéo ra theo đơn vị một trăm, một ngàn. 5 Vua căn dặn ông Giô-áp, ông A-bi-sai, và ông Y-tai: "Hãy vì ta nhẹ tay với Áp-sa-lôm, con ta." Toàn thể các binh sĩ đều nghe vua dặn dò tất cả các vị chỉ huy về Áp-sa-lôm. 6 Đoàn quân kéo ra đồng nghênh chiến quân Y-sơ-ra-ên, và cuộc giao tranh xảy ra trong rừng Ép-ra-im. 7 Quân của vua Đa-vít đánh bại quân Y-sơ-ra-ên tại đó. Quân Y-sơ-ra-ên thua nặng ngày hôm ấy, hai mươi ngàn người bị giết chết. 8 Cuộc giao tranh lan ra khắp vùng; ngày hôm ấy, số binh sĩ chết trong rừng nhiều hơn chết vì gươm. 9 Một số binh sĩ của vua Đa-vít tình cờ bắt gặp Áp-sa-lôm đang cưỡi la. Khi con la chui dưới những nhánh cây chằng chịt của một cây sồi lớn, đầu ông bị kẹt cứng giữa mấy cành cây; con la ông cưỡi vẫn tiếp tục đi nên ông bị treo giữa trời và đất. 10 Một người trông thấy liền báo cho ông Giô-áp: "Tôi vừa thấy ông Áp-sa-lôm treo giữa mấy cành cây sồi." 11 Ông Giô-áp nói với người báo tin: "Anh thấy nó! Sao anh không giết nó ngay đó cho nó rơi xuống đất? Nếu anh hạ nó, ta chắc đã thưởng anh ba lượng bạc và một cái thắt lưng rồi!" 12 Nhưng người ấy đáp: "Dù ông cân vào tay tôi ba trăm lượng bạc, tôi cũng không dám ra tay hại hoàng tử, vì chúng tôi có nghe vua căn dặn ông, ông A-bi-sai, và ông Y-tai: "Hãy coi chừng, đừng cho ai hại Áp-sa-lôm, con ta.’ 13 Nếu tôi phản vua, giết ông Áp-sa-lôm thì không thể nào giấu được vua, còn chính ông cũng sẽ đứng xa, không can thiệp vào để bào chữa cho tôi!" 14 Ông Giô-áp quát lên: "Ta không phí thì giờ với anh như thế này nữa!" Rồi ông cầm ba cây lao trong tay, đâm vào tim ông Áp-sa-lôm, đang còn sống giữa mấy cành cây sồi. 15 Mười người lính trẻ mang khí giới của ông Giô-áp vây quanh ông Áp-sa-lôm và đánh ông chết. 16 Ông Giô-áp cho thổi tù và. Đoàn quân của ông Giô-áp quay về, không đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên nữa, vì ông Giô-áp giữ quân lại. 17 Họ lấy xác Áp-sa-lôm quăng xuống một hố sâu trong rừng, rồi chất một đống đá thật lớn phủ lên trên. Trong khi đó, toàn quân Y-sơ-ra-ên chạy trốn, ai nấy về nhà mình. 18 Khi còn sống, Áp-sa-lôm có dựng cho mình một tấm bia trong thung lũng Nhà Vua vì ông tự nhủ: "Ta không có con trai để lưu danh." Ông lấy tên mình đặt cho tấm bia. Đến ngày nay, bia ấy vẫn còn gọi là "đài kỷ niệm Áp-sa-lôm." 19 A-hi-mát, con thầy tế lễ Xa-đốc, thưa với ông Giô-áp: "Xin ông cho con chạy về báo tin cho vua là CHÚA đã cứu vua thoát khỏi tay quân thù." 20 Ông Giô-áp đáp: "Hôm nay, con không phải là người đem tin. Con sẽ đem tin một ngày nào khác, nhưng hôm nay, con không nên đem tin, vì hoàng tử đã chết." 21 Ông Giô-áp bảo một người lính Ê-thi-ô-bi: "Đi báo cho vua điều gì ngươi thấy." Người Ê-thi-ô-bi sấp mình xuống lạy ông Giô-áp rồi chạy đi. 22 A-hi-át, con thầy tế lễ Xa-đốc, cố nài nỉ thêm: "Dù sao đi nữa, xin ông cứ cho con chạy theo sau người Ê-thi-ô-bi." Ông Giô-áp hỏi: "Con ơi, tại sao con muốn chạy đem tin? Đem tin này, con chẳng được thưởng đâu." 23 A-hi-mát năn nỉ: "Dù sao đi nữa, con vẫn muốn chạy đem tin." Ông Giô-áp bảo: "Cứ chạy đi." A-hi-mát bắt con đường vòng chạy xuyên qua đồng bằng sông Giô-đanh, và chạy qua mặt người Ê-thi-ô-bi. 24 Vua Đa-vít đang ngồi giữa cổng trong và cổng ngoài của thành. Người lính canh leo lên nóc cổng thành, trên đỉnh tường thành, nhìn ra xa, thấy một người đang chạy một mình. 25 Người lính canh lớn tiếng báo tin cho vua. Vua nói: "Nếu chạy một mình, đó là người đem tin." Khi người ấy chạy tới gần, 26 người lính canh thấy một người khác đang chạy thì gọi vọng xuống người gác cổng: "Có một người khác đang chạy một mình!" Vua đáp: "Người này cũng đem tin nữa." 27 Người lính canh nói: "Tôi thấy người đầu chạy giống như A-hi-mát, con thầy tế lễ Xa-đốc." Vua nói: "Anh ta là một người tốt, chắc anh đem tin lành." 28 A-hi-mát lớn tiếng chào vua: "Kính chúc bình an!" Anh sấp mình xuống đất lạy vua, và tâu: "Ngợi khen CHÚA là Đức Chúa Trời của bệ hạ, Ngài đã nộp cho bệ hạ những kẻ chống nghịch lại bệ hạ, là chúa của con!" 29 Vua hỏi: "Áp-sa-lôm, con ta, có bình an không?" A-hi-mát thưa: "Khi ông Giô-áp, tôi tớ của bệ hạ, sai đầy tớ ngài là con đây con thấy đám đông xôn xao, nhưng không biết chuyện gì xảy ra." 30 Vua bảo: "Đứng lui ra bên kia!" Anh lui ra một bên, đứng chầu. 31 Ngay lúc ấy, người Ê-thi-ô-bi đến. Anh tâu: "Xin bệ hạ là chúa tôi biết rằng hôm nay CHÚA đã giải cứu bệ hạ khỏi tay mọi kẻ dấy lên chống nghịch bệ hạ." 32 Vua hỏi người Ê-thi-ô-bi: "Áp-sa-lôm, con ta, có bình an không?" Người Ê-thi-ô-bi thưa: "Tâu bệ hạ, ước chi các kẻ thù của vua chúa tôi và mọi kẻ dấy lên để hại bệ hạ, đều phải chung số phận với cậu ấy!" 33 Vua Đa-vít Khóc Con. Vua xúc động run cả người. Vua đi lên phòng trên nóc cổng để khóc. Vua vừa đi vừa kêu than: "Ôi, con ơi! Áp-sa-lôm, con ơi! Con ơi! Áp-sa-lôm! Ước chi chính cha chết thế cho con! Áp-sa-lôm, con ơi, con ơi!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn