VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Sa-mu-ên | II Sa-mu-ên 19 | II Sa-mu-ên 20 | II Sa-mu-ên 21 | I Các Vua

II Sa-mu-ên 20

20 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nào ngờ tại đó có một tay côn đồ, tên là Sê-ba, con ông Bích-ri, người Bên-gia-min. Sê-ba thổi tù và, kêu gọi: "Chúng ta không được phần gì nơi Đa-vít, Cũng chẳng hưởng được gì với con của Y-sai! Anh em Y-sơ-ra-ên, ai nấy hãy trở về nhà mình!" 2 Mọi người Y-sơ-ra-ên đều bỏ vua Đa-vít, theo Sê-ba, con ông Bích-ri; nhưng người Giu-đa vẫn trung thành với vua mình, hộ tống vua từ sông Giô-đanh về Giê-ru-sa-lem. 3 Về đến cung tại Giê-ru-sa-lem, vua sai tìm mười cung phi vua đã để lại giữ cung điện. Vua dời họ về một nhà có người canh giữ; vua cấp dưỡng cho họ nhưng không đi lại với họ. Họ ở góa trong khi chồng vẫn còn sống; và họ bị giam kín cho đến ngày chết. 4 Vua bảo ông A-ma-sa: "Ta cho ngươi ba ngày để tập họp quân đội Giu-đa về đây trình diện ta." 5 Ông A-ma-sa đi triệu tập binh sĩ Giu-đa, nhưng ông chậm trễ quá hạn vua ấn định. 6 Vậy, vua Đa-vít bảo ông A-bi-sai: "Hiện giờ, Sê-ba, con Bích-ri, có thể hại nguy hiểm hơn cả Áp-sa-lôm. Ngươi hãy chỉ huy đội quân của ta y đuổi theo nó, kẻo nó chiếm được vài thành trì kiên cố nào đó và thoát khỏi chúng ta." 7 Ông A-bi-sai chỉ huy đội quân của ông Giô-áp, đội vệ binh người Kê-rết và người Phê-lết, và tất cả các dũng sĩ, ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, đuổi theo Sê-ba, con ông Bích-ri. 8 Khi họ đến gần tảng đá lớn ở Ga-ba-ôn thì gặp ông A-ma-sa đi tới. Lúc ấy, ông Giô-áp mặc binh phục; ngang đai lưng, ông đeo một thanh gươm đút trong vỏ. Khi ông bước tới, gươm tuột ra khỏi vỏ. 9 Ông Giô-áp chào ông A-ma-sa: "Anh khỏe không?" Tay phải ông nắm lấy râu ông A-ma-sa để hôn ông. 10 Nhưng ông A-ma-sa không để ý đến thanh gươm trong tay trái của ông Giô-áp. Ông này cầm gươm đâm vào bụng ông A-ma-sa, khiến ruột đổ ra xuống đất, và ông chết. Ông Giô-áp không cần đâm nhát thứ hai. Rồi ông Giô-áp và anh là ông A-bi-sai tiếp tục đuổi theo Sê-ba, con ông Bích-ri. 11 Một người lính của ông Giô-áp đứng bên cạnh xác ông A-ma-sa, kêu gọi: "Ai là bạn của ông Giô-áp ai phò vua Đa-vít, hãy theo ông Giô-áp!" 12 Nhưng anh thấy toàn quân đều dừng lại, vì xác của ông A-ma-sa đẫm máu nằm giữa đường cái. Anh liền kéo xác ông vào trong đồng, khỏi đường cái, rồi ném một cái áo lên trên, vì anh thấy ai đến nơi cũng dừng lại. 13 Một khi xác đã dời khỏi đường cái, mọi người đều đi qua theo ông Giô-áp đuổi bắt Sê-ba, con ông Bích-ri. 14 Sê-ba đi qua suốt lãnh thổ của tất cả các chi tộc Y-sơ-ra-ên, đến thành A-bên Bết-ma-a-ca. Tất cả những người trong gia tộc Bích-ri tập họp lại theo Sê-ba cũng vào luôn trong thành. 15 Toàn quân của ông Giô-áp đến vây hãm Sê-ba trong thành A-bên Bết-ma-a-ca. Họ đắp lũy sát vào tường ngoài và đang đào phá cho tường thành đổ xuống, 16 thì một người đàn bà khôn ngoan từ trên tường thành gọi vọng xuống: "Xin nghe đây, xin nghe đây! Xin mời tướng Giô-áp đến gần đây cho tôi thưa chuyện." 17 Khi ông Giô-áp đến gần, bà hỏi: "Thưa ông là tướng Giô-áp?" Ông đáp: "Ta đây." Bà nói: "Xin ông nghe nữ tỳ ông thưa vài lời." Ông bảo: "Ta nghe đây." 18 Bà nói tiếp: "Người xưa thường nói: "Phải hỏi ý dân thành A-bên mới xong việc.’ 19 Chúng tôi là những người hiếu hòa và trung tín trong nước Y-sơ-ra-ên. Nhưng ông lại tìm cách giết hại một thành mẹ trong Y-sơ-ra-ên! Tại sao ông lại muốn hủy diệt cơ nghiệp của CHÚA?" 20 Ông Giô-áp đáp: "Không bao giờ! Không bao giờ ta có ý định hủy diệt hay phá đổ! 21 Không phải vậy đâu! Nhưng có một người từ miền đồi núi Ép-ra-im, tên là Sê-ba, con ông Bích-ri. Nó nổi dậy chống vua Đa-vít. Các ngươi hãy nộp nó cho ta, một mình nó thôi, thì ta sẽ rút quân, không vây thành nữa." Bà thưa: "Chúng tôi sẽ ném đầu nó qua tường cho ông." 22 Bà đi gặp mọi người trong thành và trình bày ý kiến khôn ngoan của mình. Họ chặt đầu Sê-ba, con ông Bích-ri, ném xuống cho ông Giô-áp. Ông cho thổi tù và, đoàn quân rút khỏi thành và tản ra, ai về nhà nấy. Còn ông Giô-áp trở về Giê-ru-sa-lem trình diện vua. 23 Ông Giô-áp chỉ huy toàn thể quân đội Y-sơ-ra-ên; ông Bê-na-gia, con ông Giê-hô-gia-đa, chỉ huy đoàn vệ binh người Kê-rết và người Phê-lết. 24 Ông A-đô-ram phụ trách việc lao dịch; ông Giô-sa-phát, con ông A-hi-lút, làm quan thái sư. 25 Ông Sê-va làm tổng thư ký; ông Xa-đốc và ông A-bia-tha làm thầy tế lễ. 26 Ông Y-ra người Giai-rơ cũng làm thầy tế lễ cho vua Đa-vít.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn