VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Sa-mu-ên | II Sa-mu-ên 8 | II Sa-mu-ên 9 | II Sa-mu-ên 10 | I Các Vua

II Sa-mu-ên 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một hôm, vua Đa-vít hỏi: "Trong gia đình vua Sau-lơ có người nào còn sống sót không? Ta muốn giữ lòng thành với người đó vì ông Giô-na-than." 2 Gia-đình vua Sau-lơ trước kia có một người đầy tớ tên là Xi-ba. Người ta mời ông vào chầu vua Đa-vít. Vua hỏi ông: "Ngươi là Xi-ba phải không?" Ông thưa: "Tâu bệ hạ, tôi đây là tôi tớ bệ hạ." 3 Vua hỏi tiếp: "Trong gia đình vua Sau-lơ không còn người nào sao? Ta muốn giữ lòng thành với người đó theo như đã hứa trước mặt Đức Chúa Trời." Ông Xi-ba thưa: "Tâu bệ hạ, còn một người con trai của ông Giô-na-than, què hai chân." 4 Vua tiếp: "Ông ấy ở đâu?" Ông Xi-ba thưa: "Ông ấy hiện đang ở nhà ông Ma-ki, con ông A-mi-ên, tại Lô-đê-a." 5 Vua Đa-vít sai người đến nhà ông Ma-ki, con ông A-mi-ên, ở Lô-đê-ba, đón ông ấy về. 6 Khi Mê-phi-bô-sết, con ông Giô-na-than, cháu vua Sau-lơ, vào chầu vua Đa-vít, ông sấp mình xuống đất lạy vua. Vua hỏi: "Cháu là Mê-phi-bô-sết phải không?" Ông thưa: "Tâu bệ hạ, cháu đây là tôi tớ bệ hạ." 7 Vua Đa-vít bảo: "Cháu đừng sợ. Vì ông Giô-na-than, cha cháu, ta sẽ giữ lòng thành với cháu. Ta sẽ trả lại cho cháu tất cả ruộng đất của vua Sau-lơ, ông nội cháu; hơn nữa, cháu sẽ dùng bửa cùng bàn với ta mãi mãi." 8 Ông Mê-phi-bô-sết cúi sấp xuống đất, vái lạy: "Tôi tớ bệ hạ là gì mà bệ hạ lại quan tâm đến một con chó chết như cháu?" 9 Vua truyền đòi ông Xi-ba, đầy tớ vua Sau-lơ, đến và căn dặn: "Tất cả những gì thuộc về vua Sau-lơ và toàn thể gia đình vua, ta đều ban cho cháu nội của chủ ngươi. 10 Vậy ngươi, con cái ngươi, và tôi tớ của ngươi hãy cày cấy ruộng đất cho ông ấy, và thu hoạch hoa màu để cung cấp lương thực cho gia đình của chủ ngươi. Nhưng ông Mê-phi-bô-sết, cháu nội của chủ ngươi, sẽ dùng bửa cùng bàn với ta luôn." Ông Xi-ba có mười lăm con trai và hai mươi tôi tớ. 11 Ông Xi-ba thưa: "Tôi tớ của bệ hạ xin tuân theo mọi điều bệ hạ là chúa tôi truyền dạy." Vậy ông Mê-phi-bô-sết dùng bửa cùng bàn với vua Đa-vít như một hoàng tử. 12 Ông Mê-phi-bô-sết có một con trai nhỏ tên là Mi-ca. Mọi người trong gia đình ông Xi-ba đều là tôi tớ của ông Mê-phi-bô-sết. 13 Vậy ông Mê-phi-bô-sết sống tại thành Giê-ru-sa-lem vì ông được dùng bửa cùng bàn với vua luôn, dù ông bị què cả hai chân.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn