VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 13 | Sáng-thế Ký 14 | Sáng-thế Ký 15 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 14:13-14

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Áp-ram, là người Hê-bơ-rơ. Áp-ram ở tại lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, là người A-mô-rít, anh của Ếch-côn và A-ne; ba người nầy đã có kết-ước cùng Áp-ram. 14 Khi Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập ba trăm mười tám gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn