VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 13 | Sáng Thế 14 | Sáng Thế 15 | Xuất Hành

Sáng Thế 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lúc bấy giờ, Am-ra-phin vua Si-nê-a, A-ri-óc vua Ê-la-sa, Kế-rô-lao-me vua Ê-lam và Ti-đanh vua Gô-im 2 gây chiến với Bê-ra vua Sô-đôm, Bi-rê-sa vua Gô-mô-rơ, Si-nê-áp vua Át-ma, Sê-mê-bê vua Yê-bô-in và vua của Bê-la tức là Xoa. 3 Tất cả các vua này tập trung lực lượng tại thung lũng Si-đim, tức biển Muối. 4 Các vua này trước kia đã thần phục vua Kết-rô-lao-me suốt mười hai năm, nhưng đến năm thứ mười ba, họ nổi loạn. 5 Năm thứ mười bốn, vua Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh kéo quân đánh bại quân Rê-pha-im ở Ách-ta-rốt Ca-ma-in, quân Su-sim ở Ham, quân Ê-min ở cánh đồng Ki-ria-tim, 6 và quân Hô-rít trên vùng đồi núi Sê-i-rơ, đến tận Ên-pha-ran, giáp sa mạc. 7 Quân đồng minh quay về suối Xử-đoán, (cũng gọi là Ca-đê), đánh bại luôn quân A-ma-léc và quân A-mô-rít đang đóng quanh vùng Ha-xa-san Ta-ma. 8 Các vua Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma, Xê-bô-im, và Bê-la tức là Xoa hợp lực xuất trận dàn binh trong thung lũng Si-đim 9 chống lại Kết-rô-lao-me vua Êlam, Ti-đanh vua Gô-im, Am-ra-phin vua Si-nê-a và A-ri-óc vua Ê-la-sa. Bốn vua đánh với năm vua. 10 Thung lũng Si-đim có những nhựa chai. Khi thua chạy vua Sô-đôm và vua Gô-mô-rơ ngã vào hố, còn tàn quân trốn lên núi. 11 Quân chiến thắng cướp đoạt tất cả tài sản và thực phẩm của hai thành So-âđôm và Gô-mô-rơ rồi bỏ đi. 12 Họ cũng bắt Lót, cháu Áp-ram đang định cư tại Sô-đôm đem đi với của cải của người. 13 Một người trốn thoát, đến báo cáo cho Áp-ram, người Hy-bá, đang kiều ngụ gần các cây sồi của Mam-rê. Mamrê là người A-mô-rít, anh của Ếc-côn và A-ne, ba anh em đều đã kết ước với Ápram. 14 Nghe tin cháu bị bắt, Áp-ram liền triệu tập đoàn gia nhân đã được huấn luyện thuần thục, gồm ba trăm mười tám người, đuổi theo quân đồng minh đến tận Đan. 15 Áp-ram chia gia nhân mình ra tấn công vào ban đêm, đánh bại địch quân và truy nã chúng tận Hô-ba, phía bắc Đa-mách. 16 Ápram đoạt lại tất cả tài sản và đem Lót, cháu mình trở về với tài sản của ông, cùng với phụ nữ và dân chúng. 17 Sau khi chiến thắng Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh, Áp-ram quay về. Vua Sô-đôm ra đón người tại thung lũng Sa-vê, tức là thung lũng các vua. 18 Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem và là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đem bánh và rượu ra đón. 19 Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ram rằng: "Cầu Đức Chúa Trời Chí Cao ban phước lành cho Áp-ram, Ngài là Đấng sáng tạo trời đất. 20 Đức Chúa Trời Chí Cao đáng được ca ngợi. Vì Ngài đã giao nạp quân thù vào tay ngươi!" Áp-ram dâng cho người một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. 21 Vua Sô-đôm yêu cầu Áp-ram: "Ông chỉ cần giao trả người lại cho chúng tôi, còn tài vật xin ông cứ giữ lại!" 22 Nhưng Áp-ram đáp: "Tôi đã đưa tay lên thề trước với CHÚA là Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng đã sáng tạo trời đất, 23 rằng tôi không lấy vật gì của Vua cả, dù một sợi chỉ hay dây giầy cũng không, để vua sẽ chẳng bao giờ nói được là: ‘Ta đã làm cho Áp-ram giàu.’ 24 Tôi không lấy gì cả, ngoại trừ số thực phẩm mà đám gia nhân đã ăn và phần chiến lợi phẩm chia cho các chiến sĩ đã đi với tôi. Hãy để cho A-ne, Ết-côn và Mam-rê chia phần của họ đi!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn