VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 1 | Xuất Hành 2 | Lê-vi

Xuất Hành 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đây là tên các con trai Y-sơ-ra-ên đã theo Gia-cốp xuống Ai-cập với gia đình mình. 2 Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa, 3 Y-sa-ca, Sa-bu-luân và Bên-gia-min; 4 Đan, Nép-ta-li, Gát và A-se. 5 Tổng cộng số con cháu của Gia-cốp là bảy mươi người; còn Giô-sép đã ở trong xứ Ai-cập. 6 Thế rồi, Giô-sép, tất cả anh em và tất cả người đồng thời với ông đều qua đời. 7 Nhưng dân Y-sơ-ra-ên sinh sôi nẩy nở rất nhiều, trở nên rất đông đảo, mạnh mẽ và ở đầy cả xứ. 8 Sau đó có một vua mới lên ngôi cai trị Ai-cập và vua này không biết Giô-sép. 9 Vua bảo thần dân rằng: "Kìa, dân Y-sơ-ra-ên bây giờ quá đông và mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta phải khôn khéo đối xử với họ, e rằng họ cứ tiếp tục gia tăng và đến khi có chiến tranh, họ sẽ cấu kết với quân thù, đánh lại chúng ta và trốn thoát khỏi xứ." 11 Vì vậy người Ai-cập đặt những cai nô áp bức dân Y-sơ-ra-ên bằng cách cưỡng bức họ lao động để xây dựng thành Phi-thom và Ram-se làm kho tàng cho Pha-ra-ôn. 12 Nhưng càng bị áp bức bao nhiêu, dân Y-sơ-ra-ên càng sinh sôi nẩy nở và lan tràn bấy nhiêu, vì vậy người Ai-cập sợ người Y-sơ-ra-ên, 13 và càng bắt họ phục dịch cực khổ, 14 khiến cho người Y-sơ-ra-ên có cuộc sống cay đắng vì phải làm lụng nặng nhọc trong việc nhồi đất sét làm gạch và phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Trong mọi công việc người Ai-cập bắt người Y-sơ-ra-ên làm việc cực khổ. 15 Vua Ai-cập bảo các cô đỡ của người Hê-bơ-rơ là Siếp-ra và Phu-a 16 rằng: "Khi đỡ cho các sản phụ Y-sơ-ra-ên hai người phải xem trên bàn sanh, nếu đứa bé là con trai, hãy giết nó đi. Nếu là con gái, cứ để cho sống." 17 Tuy nhiên mấy cô đỡ này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không làm theo chỉ thị của vua Ai-cập và cứ để cho các em bé trai sống. 18 Vua Ai-cập đòi hai cô đỡ này đến và hỏi: "Tại sao các người làm như vậy? Tại sao các người để cho những đứa con trai sống?" 19 Hai cô đỡ đáp: "Phụ nữ Hê-bơ-rơ không phải như phụ nữ Ai-cập; họ rất khỏe mạnh và trước khi cô đỡ đến họ đã sinh rồi." 20 Đức Chúa Trời ban phước cho mấy cô đỡ và dân Y-sơ-ra-ên cứ ngày càng đông và rất mạnh. 21 Vì mấy cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời nên Ngài cho gia đình họ thịnh vượng. 22 Sau đó Pha-ra-ôn ra lệnh cho toàn dân: "Phải ném tất cả con trai của dân Hê-bơ-rơ xuống sông Ninh còn con gái thì để cho sống."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn