VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 14 | Sáng Thế 15 | Sáng Thế 16 | Xuất Hành

Sáng Thế 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau các việc đó, CHÚA phán bảo Áp-ram trong khải tượng: "Áp-ram, con đừng sợ, Ta sẽ là cái khiên bảo vệ con, Phần thưởng cho con rất lớn." 2 Nhưng Áp-ram nói: "Lạy Chúa, CHÚA sẽ cho con điều gì? Con vẫn không có con và Ê-li-ê-se, người Đamách sẽ thừa hưởng sản nghiệp của con." 3 Áp-ram tiếp: "Chúa chẳng cho con con cái, nên một đầy tớ trong nhà con sẽ kế nghiệp con!" 4 CHÚA đáp: "Người ấy sẽ không kế nghiệp con, một con trai ra từ con sẽ kế nghiệp con!" 5 Chúa đem Áp-ram ra sân và bảo: "Con hãy nhìn lên bầu trời và thử đếm sao đi, nếu con đếm được!" Rồi Ngài nói với ông: "Dòng dõi con sẽ đông như thế." 6 Áp-ram tin CHÚA, nên Ngài kể cho người là công chính. 7 Ngài cũng nói: "Ta là CHÚA đã đem con ra khỏi U-rơ, xứ Canh-đê, để ban cho con đất này làm sản nghiệp." 8 Áp-ram nói: "Thưa CHÚA, làm sao con biết chắc rằng con sẽ được xứ này làm sản nghiệp?" 9 Ngài nói: "Con hãy đem đến đây một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con chim cu và một con bồ câu non." 10 Áp-ram đem dâng tất cả các con vật này lên cho Chúa, xẻ các thú vật làm đôi, sắp lại phần đối nhau, nhưng không xẻ đôi các con chim. 11 Các loài chim săn mồi sà xuống các sinh tế nhưng Áp-ram đuổi chúng đi. 12 Mặt trời vừa lặn, Áp-ram ngã ra ngủ thật say. Bóng tối dày đặc khủng khiếp phủ xuống bao bọc ông. 13 Chúa bảo Áp-ram: "Con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ kiều ngụ nơi đất khách quê người, phải phục dịch dân bản xứ và bị áp bức suốt bốn trăm năm. 14 Nhưng Ta sẽ trừng phạt quốc gia mà dòng dõi con phục dịch. Sau đó, dòng dõi con sẽ thoát ra và đem theo rất nhiều của cải. 15 Còn con sẽ sống rất thọ, được về với tổ phụ con cách bình an và được chôn cất. 16 Đến đời thứ tư, dòng dõi con sẽ quay lại đất nước này vì hiện nay tội ác dân Amô- rít chưa đầy dẫy." 17 Khi mặt trời đã lặn hẳn và bóng tối phủ xuống, bỗng có một lò lửa bốc khói và một ngọn lửa cháy phừng đi qua giữa các sinh tế bị phân đôi. 18 Ngày hôm ấy, CHÚA kết ước với Ápram rằng: "Ta đã ban cho dòng dõi con đất nước này, từ sông Ai-cập đến sông cái Ơ-phơ-rát, 19 đất của các dân Kênít, Kê-ni-xít, Cát-mô-nít, 20 Hi-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, 21 A-mô-rít, Cana-an, Ghê-rê-ga-sít và Giê-bu-sít."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn