VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 14 | Sáng-thế Ký 15 | Sáng-thế Ký 16 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 15:13-14

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. 14 Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn