VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 14 | Sáng-thế Ký 15 | Sáng-thế Ký 16 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 15:7

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ nầy làm sản nghiệp.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn