VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 21 | Sáng-thế Ký 22 | Sáng-thế Ký 23 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 22:1

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn