VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 21 | Sáng Thế 22 | Sáng Thế 23 | Xuất Hành

Sáng Thế 22

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Áp-ra-ham. Chúa gọi: "Áp-ra-ham." Người thưa: "Có con đây." 2 Chúa bảo: "Hãy dắt Y-sác, đứa con một mà con yêu quý, đem đến vùng Mô-ri-a và dâng nó làm tế lễ thiêu trên một ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho con." 3 Vậy, Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem Y-sác con mình và hai đầy tớ đi theo. Ông chặt củi để dâng tế lễ thiêu, rồi đứng dậy, đi đến địa điểm Đức Chúa Trời đã chỉ định. 4 Ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước lên, nhìn thấy địa điểm ấy từ đằng xa, 5 liền bảo hai thanh niên: "Các anh cứ đứng lại đây và giữ lừa. Tôi và Y-sác sẽ lên đó thờ phượng Chúa, rồi sẽ trở lại." 6 Áp-ra-ham lấy bó củi để dâng tế lễ thiêu chất trên vai Y-sác, con mình và cầm theo mồi lửa và một con dao. Rồi hai cha con cùng đi. 7 Y-sác nói: "Cha ơi!" Áp-ra-ham đáp: "Có cha đây, con!" Y-sác hỏi: "Củi lửa có sẵn rồi, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ hiêu?" 8 Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, Đức Chúa Trời sẽ cung ứng chiên con làm tế lễ thiêu!" Hai cha con tiếp tục đi với nhau. 9 Đến chỗ Đức Chúa Trời đã chỉ định, Áp-ra-ham dựng một bàn thờ, sắp củi lên, rồi trói Y-sác, con mình và đem đặt lên lớp củi trên bàn thờ. 10 Áp-raham đưa tay cầm dao để giết con mình. 11 Bỗng thiên sứ của CHÚA từ trên trời gọi: "Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!" Ông thưa: "Có con đây!" 12 Thiên sứ bảo: "Đừng giết đứa trẻ, cũng đừng làm gì nó cả! Vì bây giờ, ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con ngươi với Ta, dù là con một của ngươi!" 13 Áp-ra-ham ngước mắt nhìn thấy một con chiên đực, sừng đang mắc vào bụi gai rậm phía sau mình. Ông liền bắt nó dâng tế lễ thiêu thay thế con trai mình. 14 Áp-ra-ham gọi địa điểm này là CHÚA cung ứng. Vì thế, cho đến ngày nay, người ta vẫn nói; "Trên núi của CHÚA, điều ấy sẽ được cung ứng!" 15 Từ trời, thiên sứ của CHÚA lại gọi Áp-ra-ham lần thứ nhì, 16 mà bảo: "Ta đã lấy chính Ta mà thề, vì con đã làm điều ấy, không tiếc sinh mạng đứa con, dù là con một, 17 nên Ta sẽ ban phước hạnh cho con, tăng gia dòng dõi con như sao trên trời, như cát bãi biển, và dòng dõi con sẽ chiếm lấy cổng thành quân địch. 18 Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời Ta." 19 Vậy, Áp-ra-ham trở lại cùng hai thanh niên, rồi tất cả lên đường quay về Biệt-sê-ba. Áp-ra-ham cư trú tại đó. 20 Sau đó, có người báo cáo cho Áp-ra-ham: "Minh-ca đã sinh con trai cho Na-cô, em ông!" 21 Con đầu lòng tên U-xơ, các con kế là Bu-xơ và Kê-mu-ên, cha của A-ram, 22 Kê-sết, Ha-xô, Phinđát, Díp-láp và Bê-tu-ên, được tất cả tám người. 23 Kê-mu-ên sinh A-ram và Bê-tu-ên sinh Rê-bê-ca. 24 Ru-mân, vợ kế của Na-cô, sinh Tê-ba, Ga-ham, Tahách và Ma-a-ca.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn