VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 24 | Sáng-thế Ký 25 | Sáng-thế Ký 26 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 25:23

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn