VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 24 | Sáng-thế Ký 25 | Sáng-thế Ký 26 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 25:28

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-be-ca lại yêu Gia-cốp.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn