VietChristian
VietChristian
svtk.net

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 27 | Sáng-thế Ký 28 | Sáng-thế Ký 29 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 28:22

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website