VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 27 | Sáng Thế 28 | Sáng Thế 29 | Xuất Hành

Sáng Thế 28

28 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Y-sác gọi Gia-cốp vào chúc phước lành rồi căn dặn: "Con đừng cưới vợ Ca-na-an! 2 Trái lại, con hãy lên đường về xứ Pha-đan A-ram, đến nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con; rồi cưới một cô con gái của cậu La-ban làm vợ! 3 Cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng ban phước cho con, cho con đông con, cho dòng dõi con sinh sôi nẩy nở và trở thành một cộng đồng nhiều dân tộc. 4 Cầu Chúa cho con và dòng dõi con hưởng phước lành của Áp-ra-ham vàcho con làm chủ miền đất con đang kiều ngụ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham!" 5 Vậy, Y-sác sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan A-ram, đến nhà La-ban, cậu của Gia-cốp, và là con trai của Bê-tu-ên, người A-ram. 6 Ê-sau nhận thấy cha mình chúc phước cho Gia-cốp bảo Gia-cốp qua xứ Pha-đan A-ram kiếm vợ và nghiêm cấm Gia-cốp cưới vợ người Ca-na-an; và được cha chúc phước lành. 7 Gia-cốp vâng lời và lên đường qua xứ Pha-đan A-ram. 8 Ê-sau thấy những người vợ Ca-na-an không đẹp lòng Y-sác, cha mình. 9 Ê-sau bèn đi đến nhà chú mình là Ích-ma-ên, cưới thêm cô vợ thứ ba. Nàng tên là Ma-ha-bát, con Ích-ma-ên, cháu nội Áp-ra-ham và em của Nê-bagiốt. 10 Gia-cốp từ giã Biệt-sê-ba đi qua xứ Pha-đan A-ram. 11 Đêm ấy, Gia-cốp dừng chân, chọn một tảng đá gối đầu nằm ngủ. 12 Gia-cốp nằm mộng thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời và thấy các thiên sứ lên xuống trên thang ấy. 13 CHÚA đứng trên đầu thang, gọi Gia-cốp: "Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, và của Y-sác, cha con. Đất con đang nằm đây thuộc về con! Ta ban miền đất này cho con và cho dòng dõi con. 14 Dòng dõi con sẽ đông như cát bụi trên mặt đất. Con sẽ mở rộng biên cương cả đông tây, nam bắc. Các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con và hậu tự của con mà được phước. 15 Này, Ta sẽ ở cùng con luôn, con đi đâu Ta sẽ theo gìn giữ đó và đem con về xứ này, vì Ta không bao giờ bỏ con, cho đến khi Ta hoàn thành lời Ta đã hứa với con." 16 Gia-cốp thức giấc, tự nhủ: "Thật CHÚA ngự tại đây mà ta không biết!" 17 Ông sợ hãi nói: "Nơi này thật đáng kính sợ. Đây chính là nhà của Đức Chúa Trời, là cổng trời!" 18 Gia-cốp dậy sớm, lấy tảng đá gối đầu đêm qua dựng lên làm trụ kỷ niệm, đổ dầu ô-liu trên đỉnh, 19 rồi đặt tên địa điểm này là Bê-tên, thay vì tên cũ là Lu-xơ. 20 Gia-cốp khấn nguyện: "Nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trên đường con đang đi, cho con đủ ăn đủ mặc, 21 và đưa con trở về nhà cha con bình an vô sự, thì CHÚA sẽ là Đức Chúa Trời của con. 22 Còn tảng đá kỷ niệm này sẽ trở thành nhà Chúa và con sẽ dâng lại cho Chúa một phần mười mọi vật Chúa ban cho."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn