VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 34 | Sáng-thế Ký 35 | Sáng-thế Ký 36 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 35:1

35 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy chổi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn