VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 34 | Sáng Thế 35 | Sáng Thế 36 | Xuất Hành

Sáng Thế 35

35 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Trời bảo Gia-cốp: "Con hãy lên định cư tại Bê-tên, và lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là Đấng đã hiện ra gặp con lúc con đang chạy trốn Ê-sau, anh con!" 2 Gia-cốp thuật lại cho cả gia nhân quyến thuộc và căn dặn: "Hãy vứt bỏ hết các thần tượng, dọn mình cho thanh sạch và thay áo xống đi! 3 Chúng ta hãy đứng dậy, lên Bê-tên; tôi sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là Đấng nhận lời tôi trong ngày hoạn nạn và ở cùng tôi trong các chặng đường đời." 4 Họ liền nộp cho Gia-cốp các thần tượng đang cất giấu và các đôi bông tai họ đang đeo. Gia-cốp đem chôn hết dưới gốc cây sồi tại Si-chem. 5 Gia đình Gia-cốp nhổ trại ra đi. Đức Chúa Trời làm cho dân các thành chung quanh khiếp sợ, không dám đuổi theo các con trai Gia-cốp. 6 Gia-cốp và cả gia đình đến Bê-tên mà người Ca-na-an gọi là Lu-xơ. 7 Gia-cốp xây một bàn thờ và đặt tên nơi đó là Ên-bê-tên vì Đức Chúa Trời đã xuất hiện gặp ông tại đây trong ngày ông chạy trốn anh mình. 8 Đê-bô-ra, người vú của Rê-bê-ca qua đời và được an táng tại Bê-tên dưới gốc một cây sồi mang tên là A-long-ba-cúc. 9 Đức Chúa Trời lại xuất hiện, gặp Gia-cốp lần thứ nhì sau khi ông lìa xứ Pha-đan A-ram và ban phước cho người. 10 Ngài bảo: "Tên cũ của con là Gia-cốp, nhưng đừng dùng tên ấy nữa. Tên con sẽ là Y-sơ-ra-ên." Và Ngài gọi ông là Y-sơ-ra-ên. 11 Chúa dạy tiếp: "Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Con hãy sinh sôi nẩy nở, không những thành một dân tộc nhưng nhiều dân tộc. Dòng dõi con sẽ có nhiều vua chúa. 12 Ta sẽ cho con và dòng dõi con vùng đất Ta đã cho Áp-ra-ham và Y-sác." 13 Rồi Đức Chúa Trời ngự lên khỏi nơi này. 14 Gia-cốp liền dựng tại đó một cây trụ đá, dâng tế lễ và tưới dầu vào. 15 Gia-cốp gọi địa điểm này, nơi ông nói chuyện với Đức Chúa Trời là Bê-tên. 16 Gia-cốp cùng gia đình bỏ Bê-tên ra đi. Khi gần đến Ép-ra-ta, Ra-chên chuyển bụng nhưng khó sinh. 17 Trong khi sinh khó khăn, Ra-chên nghe người nữ hộ sinh bảo: "Bà đừng sợ, vì bà sắp sinh một con trai nữa." 18 Nhưng Ra-chên đã hấp hối, bà đặt tên con là Be-ânô-ni Gia-cốp đặt tên con là Bên-gia-min. 19 Ra-chên qua đời và được an táng trên đường đến Ép-ra-ta, cũng gọi là Bết-lê-hem. 20 Gia-cốp dựng bia tại ngôi mộ Ra-chên, đến ngày nay vẫn còn. 21 Y-sơ-ra-ên tiếp tục cuộc hành trình, đi quá tháp Ê-đa, thì cắm trại để nghỉ chân. 22 Trong thời gian ở đó, Rubên vào ngủ với Bi-la, vợ hầu của cha mình. Có người báo cáo cho Gia-cốp. 23 Đây là tên mười hai con trai của Gia-cốp: Các con của Lê-a: Ru-bên, trưởng nam, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca và Sa-bu-luân. 24 Các con của Ra-chên: Giô-sép và Bên-gia-min. 25 Các con của Bi-la, cô hầu của Ra-chên: Đan và Nép-ta-li. 26 Các con của Xinh-ba, cô hầu của Lê-a: Gát và A-se. Tất cả mười hai con trai đều sinh tại xứ Pha-đan A-ram. 27 Rốt cuộc, Gia-cốp về đến nhà cha tại Mam-rê, thành Ki-ri-át Ạc-ta, nay là Hếp-rôn, cũng là nơi ngụ của Áp-raham và Y-sác ngày trước. 28 Y-sác hưởng thọ một trăm tám mươi tuổi rồi qua đời. 29 Ông sống trọn đời đến già và được hai con trai là Ê-sau và Gia-cốp an táng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn