VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 35 | Sáng Thế 36 | Sáng Thế 37 | Xuất Hành

Sáng Thế 36

36 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức Ê-đôm. 2 Ê-sau cưới ba vợ đều là người Ca-na-an, A-đa, con gái của Ê-luân, người Hê-tít; Ô-hô-li-ba-ma, con gái của Ana, cháu của Xi-bê-ôn, người Hê-tít 3 và Bách-mát, con gái của Ích-ma-ên, con của Nê-ba-út. 4 A-đa sinh Ê-li-pha, Bách-mát sinh Ru-ên. 5 Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Tất cả các con trai ấy đều sinh tại xứ Ca-na-an. 6 Ê-sau đưa vợ con, gia nhân và đem các bầy súc vật và tất cả tài sản gây dựng tại xứ Ca-na-an qua vùng cách xa gia đình Gia-cốp 7 vì cả hai anh em đều có quá nhiều tài sản không thể sống chung được nữa và xứ họ đang cư ngụ cũng không cung ứng nổi nhu cầu của hai gia đình đông đúc ấy. 8 Vậy, Ê-sau, tức là Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-rơ. 9 Hậu tự của Ê-sau, tức là người Ê-đôm, sinh tại núi Sê-i-rơ gồm có: 10 Các con trai Ê-sau: A-đa vợ người, sanh Ê-li-pha; Bách-mát, cũng vợ người, sanh Ru-ên. 11 Con trai của Ê-li-pha là Thê-man, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tham, Kê-nát; 12 Thim-na, người vợ hầu của Ê-lipha sinh A-ma-léc. Đó là cháu của A-đa, vợ Ê-sau. 13 Còn đây là gia tộc Ru-ên, con trai của Bách-mát: Na-hát, Xê-ra, Sam-ma và Mích-xa. Ấy là các cháu của Bách-mát, cũng vợ Ê-sau. 14 Và mấy người này là con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái A-na, cháu ngoại Xi-bê-ôn. Nàng sanh cho Ê-sau Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra. 15 Các cháu nội của Ê-sau trở thành các tộc trưởng: chi tộc Thê-man, chi tộc Ô-ma, chi tộc Xê-phô, 16 chi tộc Kêna, chi tộc Cô-ra, chi tộc Ga-tham, chi tộc A-ma-léc. Các chi tộc ấy là hậu tự của Ê-li-pha, con trưởng nam của Ê-sau và A-đa. 17 Các chi tộc do Ru-ên, thứ nam của Ê-sau và Bách-mát; sinh ra trong xứ Ca-na-an: chi tộc Na-hát, chi tộc Xê-ra, chi tộc Sam-ma, chi tộc Mích-xa. 18 Các chi tộc dòng thứ ba, do các con của Ê-sau và Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na: chi tộc Giê-úc, chi tộc Gia-lam, chi tộc Cô-ra. 19 Ấy là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và đó là mấy chi tộc của họ. 20 Các sắc tộc bản xứ, là hậu tự của Sê-i-rơ, người Hô-rít: sắc tộc Lô-than, sắc tộc Sô-banh, sắc tộc Xi-bê-ôn, sắc tộc A-na, 21 sắc tộc Đi-sôn, sắc tộc Ê-xe, sắc tộc Đi-san. 22 Con của Lô-lân là Hô-ri và Hê-man; em gái của Lô-lân là Thim-na. 23 Con của Sô-banh là Anh-nan, Ma-na-hát, Ê-ban, Sê-phô và Ô-nam 24 Con của Xi-bê-ôn là Ai-gia và An-na cậu này đã tìm thấy các suối nước trong giữa sa mạc trong lúc chăn lừa cho cha mình. 25 Con của A-na là Đi-sôn và Ô-bê-li-ba-ma. 26 Con của Đi-sôn là Hem-đan, Ếch-ban, Ích-ran và Chê-ran. 27 Con của Ê-xe là Binh-ban, Xa-van và A-can. 28 Con của Đi-san là U-xơ và A-ran. 29 Còn đây là các sắc tộc dân Hô-rít: sắc tộc Lô-than, sắc tộc Sô-ranh, sắc tộc Xi-bê-ôn, sắc tộc A-na, 30 sắc tộc Đi-sôn, sắc tộc Ê-xe, sắc tộc Đi-san. Đó là các sắc tộc của dân Hô-rít, ở tại xứ Sê-i-rơ. 31 Đây là tên các vua đã cai trị xứ Ê-đôm trước thời Y-sơ-ra-ên có vua cai trị. 32 Bê-la, con trai Bê-ô, trị vì xứ Ê-đôm; tên thành người là Đin-ha-ba. 33 Vua Bê-la chết, Giô-báp, con trai Xê-rách, người Bốt-ra, lên kế vị. 34 Giô-báp chết, Hu-ram người Thê-man lên kế vị. 35 Vua Hu-ram chết, Ha-đát, con trai Bê-đát, lên kế vị. Ấy là Vua này đánh thắng dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp; và tên thành người là A-vít. 36 Vua Ha-đát chết, Sam-la, người Ma-rê-ca lên kế vị. 37 Vua Sam-la chết, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên mé sông lên kế vị. 38 Vua Sau-lơ băng, Ba-anh-Ha-nan, con trai Ạc-bồ, lên kế vị. 39 Vua Ba-anh-Ha-nan chết, Ha-đa lên kế vị. Tên thành người là Bau; vợ người là Mê-hê-ta-bên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại Mê-sa-hạp. 40 Đây là tên các chi tộc của Ê-sau, xứ họ ở được gọi theo tên chi tộc: chi tộc Thim-na, chi tộc Anh-va, chi tộc Giê-thi, 41 chi tộc Ô-hô-li-ba-ma, chi tộc Ê-la, chi tộc Phinôn, 42 chi tộc Kê-na, chi tộc Thê-man, chi tộc Míp-xa, 43 chi tộc Mạc-đi, chi tộc I-ram. Tất cả các chi tộc ấy đều là dòng dõi của Ê-sau.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn