VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 47 | Sáng-thế Ký 48 | Sáng-thế Ký 49 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 48:20b

48 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai nầy mà nói rằng: Ấy vì ngươi mà dân Y-sơ-ra-ên sẽ chúc phước nhau rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ép-ra-im và Ma-na-se. Vậy, Gia-cốp đặt Ép-ra-im trước Ma-na-se.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn