VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 47 | Sáng Thế 48 | Sáng Thế 49 | Xuất Hành

Sáng Thế 48

48 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau các việc này có người báo tin cho Giô-sép: "Thân phụ ông lâm bịnh." Giô-sép đem hai con trai là Ma-na-se và Ép-ra-im theo mình. 2 Khi Gia-cốp nghe báo cáo: "Giô-sép, con trai cụ đến thăm cụ." Gia-cốp thu toàn lực và ngồi dậy trên giường. 3 Gia-cốp bảo Giô-sép: "Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra gặp cha tại Lu-xơ trong xứ Ca-na-an và tại đó Ngài ban phước cho ta 4 và bảo: ‘Ta sẽ làm cho con sinh sôi nẩy nở và gia tăng rất nhiều. Ta sẽ khiến con trở thành một cộng đồng của nhiều dân tộc, và ta sẽ ban cho dòng dõi con xứ này làm sản nghiệp đời đời.’ 5 Bây giờ hai đứa con trai con sinh ra tại Ai-cập trước khi cha đến cũng được kể là thuộc về cha; Ép-ra-im và Ma-nase sẽ thuộc về cha như Ru-bên và Si-mê-ôn. 6 Những con cái con sinh về sau hai đứa ấy sẽ thuộc về con; chúng sẽ hưởng cơ nghiệp trong đất dưới danh nghĩa của anh em chúng. 7 Khi cha ở Pha-đan quay về, Ra-chên đã qua đời dọc đường gần Ê-phơ-rát; cha chôn mẹ con bên đường đi Ê-phơ-rát (tức là Bết-lê-hem)." 8 Khi Y-sơ-ra-ên thấy các con trai của Giô-sép liền hỏi: "Ai đây?" 9 Giô-sép thưa: "Đó là những đứa con Đức Chúa Trời ban cho con tại đây." Y-sơ-ra-ên bảo: "Con hãy đem chúng đến với cha để cha chúc phước cho chúng." 10 Cặp mắt Y-sơ-ra-ên đã làng vì tuổi cao không thấy rõ được. Giô-sép đưa hai con đến gần cha. Cha hôn và ôm chúng. 11 Y-sơ-ra-ên bảo Giô-sép: "Cha chẳng bao giờ tưởng sẽ gặp mặt con lần nữa mà bây giờ Đức Chúa Trời lại cho cha thấy con cái con." 12 Giô-sép đỡ hai con ra khỏi đầu gối của cha mình rồi sấp mặt xuống đất. 13 Giô-sép đưa hai con đến sát cha mình. Tay hữu Giô-sép dẫn Ép-ra-im qua phía tả của cha, và tay tả dẫn Ma-na-se qua phía hữu. 14 Y-sơ-ra-ên đưa tay mặt ra đặt trên đầu Ép-ra-im là đứa em còn bàn tay trái lại đưa tréo qua đặt lên đầu Ma-na-se, dù Ma-na-se là con trưởng. 15 Y-sơ-ra-ên chúc phước cho Giô-sép: "Cầu xin Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là Áp-ra-ham vàY-sác, Đức Chúa Trời là Đấng chăn giữ tôi Suốt đời cho đến ngày nay, 16 Thiên sứ đã giải cứu tôi khỏi mọi tai họa, Hãy ban phước cho hai đứa con trai này. Cầu cho chúng được gọi bằng tên tôi Và tên của tổ phụ tôi là Áp-raham và Y-sác; Cầu cho chúng sinh sôi nẩy nở rất nhiều trên mặt đất." 17 Khi Giô-sép thấy cha mình đặt tay hữu trên đầu Ép-ra-im thì không bằng lòng nên nắm bàn tay cha đang để trên đầu Ép-ra-im mà chuyển qua đầu Ma-na-se. 18 Giô-sép thưa với cha: "Thưa cha, không; đứa này mới là con trưởng, xin cha đặt tay hữu trên đầu nó." 19 Nhưng cha người không chịu mà nói: "Cha biết, con ơi, nó cũng sẽ trở nên một dân và nó cũng trở thành vĩ đại. Tuy nhiên em nó sẽ vĩ đại hơn nó và dòng dõi của em nó sẽ trở nên một nhóm dân tộc." 20 Hôm ấy Gia-cốp chúc phước cho chúng rằng: "Dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhân danh các cháu mà chúc phước lành: Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi như Ép-ra-im và Ma-na-se." Như thế Gia-cốp đặt Ép-ra-im trước Ma-na-se. 21 Y-sơ-ra-ên lại bảo Giô-sép: "Cha gần qua đời nhưng Đức Chúa Trời sẽ ở với các con và đem các con trở về xứ của tổ phụ các con. 22 Riêng phần con, ta cho con dãy đất mà ta đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân A-mô-rít vì con trổi hơn các anh em con."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn