VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 16 | Xuất Ê-díp-tô Ký 17 | Xuất Ê-díp-tô Ký 18 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:15

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là "Giê-hô-va cờ xí của tôi";

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn