VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 1 | Xuất Ê-díp-tô Ký 2 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 1:1-7

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Gia-cốp đến xứ Ê-díp-tô: 2 Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa; 3 Y-sa-ca, Sa-bu-lôn và Bên-gia-min; 4 Đan, Nép-ta-li, Gát, và A-se. 5 Hết thảy những người bởi Gia-cốp sanh ra, được bảy mươi người; Giô-sép đã ở tại xứ Ê-díp-tô. 6 Vả, Giô-sép và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. 7 Con cháu Y-sơ-ra-ên thêm nhiều lạ lùng, nẩy nở ra, và trở nên rất cường thạnh; cả xứ đều đầy dẫy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn