VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 34 | Xuất Ê-díp-tô Ký 35 | Xuất Ê-díp-tô Ký 36 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 35:1-3

35 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Môi-se nhóm hết hội chúng Y-sơ-ra-ên lại mà nói rằng: Đây là các việc của Đức Giê-hô-va đã phán dạy làm: 2 Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng đến ngày thứ bảy sẽ là một lễ thánh, tức là ngày sa-bát biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử. 3 Nhằm ngày sa-bát chớ nổi lửa trong nhà nào của các ngươi hết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn