VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 34 | Xuất Ê-díp-tô Ký 35 | Xuất Ê-díp-tô Ký 36 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 35:10-19

35 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Trong vòng các ngươi mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn; 11 đền tạm, trại và bong của đền tạm, móc, ván, xà ngang, trụ và lỗ trụ; 12 hòm bảng chứng và đòn khiêng, nắp thi ân cùng màn che nơi chí thánh; 13 cái bàn và đòn khiêng, các đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết; 14 chân đèn, đồ phụ tùng, các đèn và dầu thắp đèn; 15 bàn thờ xông hương cùng đòn khiêng; dầu xức, hương liệu, và bức màn cửa đền tạm; 16 bàn thờ dâng của lễ thiêu và rá đồng; đòn khiêng và các đồ phụ tùng của bàn thờ; cái thùng và chân thùng; 17 bố vi che hành lang, trụ, lỗ trụ, và bức màn của cửa hành lang; 18 các nọc của đền tạm, cùng nọc và dây của hành lang; 19 bộ áo lễ dùng về công việc trong nơi thánh; bộ áo thánh cho A-rôn, thầy tế lễ cả, và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn