VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 15 | 1 Sử-ký 16 | 1 Sử-ký 17 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 16:10-11

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Hãy lấy danh thánh Ngài làm vinh; Phàm ai tìm cầu Đức Giê-hô-va, khá vui lòng! 11 Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn