VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | II Các Vua | I Sử Ký 15 | I Sử Ký 16 | I Sử Ký 17 | II Sử Ký

I Sử Ký 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Người ta rước rương giao ước của Đức Chúa Trời và đặt trong trại mà vua Đa-vít đã dựng; họ cũng dâng tế lễ thiêu và tế lễ cầu an trước mặt Đức Chúa Trời. 2 Sau khi dâng tế lễ thiêu và tế lễ cầu an, vua Đa-vít nhân danh CHÚA chúc phước cho dân chúng. 3 Vua cũng ban cho mọi người Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ, mỗi người một ổ bánh, một cái bánh chà là và một cái bánh nho. 4 Vua lập một số người Lê-vi phụng vụ trước rương giao ước của CHÚA, để cầu khẩn, cảm tạ và ca ngợi CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 5 A-sáp là trưởng, phó là Xa-cha-ri, rồi đến Giê-iên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-tithia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-ê-đôm và Giê-i-ên. Họ sử dụng các nhạc khí như đàn hạc, đàn lia; A-sáp đánh chập chỏa; 6 hai thầy tế lễ Bê-na-gia và Giê-i-ên thường xuyên thổi kèn trước rương giao ước của Đức Chúa Trời. 7 Ngày hôm ấy, lần đầu tiên, vua Đa-vít ban lệnh cho A-sáp và họ hàng ông giữ nhiệm vụ cảm tạ CHÚA: 8 "Hãy cảm tạ CHÚA, cầu khẩn danh Ngài; Hãy truyền bá công việc Ngài giữa các dân. 9 Hãy ca hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài; Hãy suy gẫm mọi công việc kỳ diệu của Ngài. 10 Hãy hân hoan trong danh thánh Ngài; Nguyện lòng những người tìm kiếm CHÚA vui vẻ. 11 Hãy tìm CHÚA và sức mạnh của Ngài; Hãy luôn luôn tìm kiếm mặt Ngài. 12 Hãy ghi nhớ những công việc kỳ diệu Ngài đã làm, Những phép lạ và những phán xét Ngài đã phán; 13 Hỡi dòng dõi Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, Hỡi con cháu Gia-cốp, những người Ngài đã chọn. 14 Chính Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài phán xét trên khắp trái đất. 15 Hãy ghi nhớ giao ước Ngài muôn đời Và lệnh Ngài truyền đến ngàn thế hệ. 16 Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham Và lời thề cùng Y-sác; 17 Qui luật Ngài đã xác lập Với Gia-cốp, giao ước đời đời với Y-sơ-ra-ên. 18 Ngài phán: "Ta sẽ ban cho ngươi đất Ca-na-an Làm phần cơ nghiệp;’ 19 Khi ấy, dân ngươi rất ít, Là những kẻ kiều cư trong xứ; 20 Lang thang từ nước này sang nước khác, Từ dân này đến dân nọ. 21 Ngài không cho ai áp chế chúng, Ngài quở trách các vua vì cớ họ. 22 Chớ đụng đến những kẻ được xức dầu của ta; Cũng đừng hại các tiên tri của ta. 23 Mọi người trên trái đất, hãy ca hát cho CHÚA; Hằng ngày hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài. 24 Hãy tuyên xưng sự vinh quang của Ngài giữa các nước, Những công việc kỳ diệu của Ngài giữa các dân. 25 Vì CHÚA là vĩ đại và rất đáng được ca ngợi; Ngài đáng được kính sợ hơn hết thảy các thần. 26 Vì tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng Nhưng CHÚA làm nên các tầng trời. 27 Trước mặt Ngài là huy hoàng và oai nghi, Nơi Ngài ngự là sức mạnh và vui vẻ. 28 Hỡi các dân tộc, hãy dâng lên CHÚA, Hãy dâng lên CHÚA vinh quang và sức mạnh. 29 Hãy dâng lên CHÚA vinh quang xứng với danh Ngài; Hãy đem lễ vật đến trước mặt Ngài, Hãy thờ lạy CHÚA trong sự huy hoàng thánh khiết. 30 Cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài; Thật vậy, Ngài thiết lập thế giới và nó không lay chuyển. 31 Hỡi các tầng trời, hãy vui mừng; hỡi trái đất, hãy vui vẻ; Hỡi dân cư các nước, hãy tuyên xưng: "CHÚA là vua cai trị.’ 32 Biển và mọi vật trong biển gầm thét; Đồng nội và mọi vật trong đó đều hân hoan. 33 Bấy giờ cây cối trong rừng sẽ ca hát vui vẻ Trước mặt CHÚA, Vì Ngài đến để phán xét trái đất. 34 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Tình yêu thương Ngài còn đến đời đời." 35 Hãy nói: "Lạy Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng tôi, xin cứu rỗi chúng tôi; Xin tập họp và giải cứu chúng tôi từ các nước Để chúng tôi cảm tạ danh thánh Ngài Và được vinh hiển trong khi ca ngợi Ngài." 36 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên Đáng được chúc tụng đời đời. Toàn dân hãy nói: "A-men! Ha-lê-lugia!" 37 Vua Đa-vít để A-sáp và họ hàng người ở lại đó, túc trực trước rương giao ước của CHÚA và thường xuyên mỗi ngày phụng vụ rương giao ước theo qui định. 38 Vua cũng đặt Ô-bết Ê-đôm và họ hàng người, sáu mươi tám người ở đó; Ô-bết Ê-đôm, con trai của Giê-đuthun, và Hô-sa là người giữ cổng; 39 Vua lập thầy tế lễ Xa-đốc và những thầy tế lễ họ hàng người túc trực đền tạm của CHÚA, được đặt ở một nơi cao tại Ga-ba-ôn, 40 để thường xuyên mỗi sáng và chiều dâng tế lễ thiêu cho CHÚA trên bàn thờ tế lễ thiêu theo như mọi điều ghi chép trong luật của CHÚA đã truyền cho Y-sơ-ra-ên. 41 Cùng với những người ấy, Hê-man, Giê-đu-thun và những người chọn lựa khác được đề cử theo tên để cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời. 42 Còn Hê-man và Giê-đu-thun sử dụng kèn, chập chỏa và những nhạc cụ dùng trong các bài hát ca tụng Đức Chúa Trời. Các con của Giê-đu-thun lo việc giữ cổng. 43 Tất cả mọi người ra về, ai về nhà nấy; còn vua Đa-vít trở về nhà để chúc phước cho gia đình mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn