VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | II Các Vua | I Sử Ký 14 | I Sử Ký 15 | I Sử Ký 16 | II Sử Ký

I Sử Ký 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vua Đa-vít xây cung điện cho mình trong thành Đa-vít; người cũng chuẩn bị chỗ và dựng một trại cho rương giao ước của Đức Chúa Trời. 2 Bấy giờ vua Đa-vít nói rằng: "Không ai được khiêng rương giao ước của Đức Chúa Trời ngoại trừ những người Lê-vi vì CHÚA đã chọn họ để khiêng rương giao ước và phụng vụ CHÚA đời đời." 3 Vua Đa-vít triệu tập tất cả người Y-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem để đem rương giao ước của CHÚA đến chỗ người đã chuẩn bị sẵn. 4 Vua Đa-vít tập họp con cháu A-rôn và Lê-vi: 5 Dòng dõi Kê-hát; U-ri-ên, là lãnh đạo và họ hàng người; 120 người. 6 Dòng dõi Mê-ra-ri, A-sa-gia là lãnh đạo và họ hàng người; 220 người. 7 Dòng dõi Ghẹt-sôn, Giô-ên là lãnh đạo và họ hàng người; 130 người. 8 Dòng dõi Ê-li-sa-phan, Sê-ma-gia là lãnh đạo và họ hàng người; 200 người. 9 Dòng dõi Hếp-rôn, Ê-li-ên là lãnh đạo và họ hàng người; 80 người. 10 dòng dõi U-xi-ên, A-mi-na-đáp là lãnh đạo và họ hàng người; 112 người. 11 Vua Đa-vít gọi thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha cùng những người Lê-vi: Uri-ên, A-sa-gia, Giô-ên, Sê-ma-gia, Ê-liên và A-mi-na-đáp. 12 Người bảo họ, các ngươi là những trưởng tộc Lê-vi, hãy thanh tẩy mình cùng anh em mình để khiêng rương giao ước của CHÚA, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, lên nơi ta đã chuẩn bị sẵn. 13 Vì lần trước, các ngươi đã không khiêng rương nên CHÚA, Đức Chúa Trời đã nổi cơn thịnh nộ cùng chúng ta. Chúng ta đã không thỉnh ý Ngài như cách Ngài truyền. 14 Vậy, các thầy tế lễ và người Lê-vi thanh tẩy chính mình rồi khiêng rương giao ước của CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 15 Những người Lê-vi dùng đòn khiêng rương giao ước của Đức Chúa Trời trên vai y như Môi-se đã truyền theo lời của CHÚA. 16 Vua Đa-vít truyền cho các người lãnh đạo Lê-vi cử những anh em của họ là những người ca hát dùng đàn hạc, đàn lia, chập chỏa ca hát vui vẻ. 17 Người Lê-vi cử Hê-man, con trai Giô-ên và các anh em người, A-sáp, con trai-của Bê-rê-kia; các con trai của Mê-ra-ri, họ hàng của chúng nó; Ê-than, con trai của Cu-sa-gia; 18 cùng với họ còn có những người họ hàng dòng thứ: Xa-cha-ri, Bên, Gia-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ma-a-xê-gia, Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê-t, Mích-nê-gia, Ô-bết-ê-đôm và Giê-i-ên là người giữ cổng. 19 Những người ca hát là Hê-man, A-sáp và Ê-than đánh chập chỏa đồng. 20 Xa-cha-ri, A-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Ma-a-xê-gia và Bê-na-gia chơi đàn lia theo điệu A-la-mốt. 21 Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê-t, Mích-nê-gia, Ô-bết-ê-đôm, Giê-i-ên và A-xa-xia dùng đàn hạc hướng dẫn theo điệu Sê-mi-ni. 22 Kê-na-nia, lãnh đạo của người Lê-vi về ca hát; ông coi việc ca hát vì có khả năng này. 23 Bê-rê-kia và Ê-ca-na giữ cổng trước rương giao ước. 24 Sê-ba-nia, Giô-sa-phát, Nê-tha-na-ên, A-ma-xai, Xa-cha-ri, Bêna-gia và Ê-li-ê-se là những thầy tế lễ thổi kèn trước rương giao ước của Đức Chúa Trời; Ô-bết-ê-đôm và Giê-hi-gia giữ cổng trước rương giao ước. 25 Vậy, vua Đa-vít, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên và những người chỉ huy ngàn quân vui mừng đi rước rương giao ước của CHÚA từ nhà Ô-bết-ê-đôm. 26 Vì Đức Chúa Trời phù hộ những người Lê-vi khiêng rương giao ước của CHÚA nên họ dâng tế lễ bảy con bò và bảy con chiên đực. 27 Vua Đa-vít và tất cả những người Lê-vi khiêng rương giao ước, những người ca hát, Kê-na-nia, người đứng đầu những người ca hát đều mặc áo dài vải gai mịn; vua Đa-vít cũng đeo một cái ê-phót vải gai. 28 Toàn thể Y-sơ-ra-ên rước rương giao ước của CHÚA trong tiếng reo hò, tiếng loa, tiếng kèn, chập chỏa cùng với đàn hạc, đàn lia. 29 Khi rương giao ước của CHÚA vào thành Đa-vít, Mi-canh con gái vua Sau-lơ từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua Đa-vít nhảy múa vui vẻ thì trong lòng khinh bỉ người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn