VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 15 | 1 Sử-ký 16 | 1 Sử-ký 17 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 16:12-24

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Hỡi dòng dõi của Y-sơ-ra-ên, là đầy tớ Ngài, Hỡi con cháu của Gia-cốp, là kẻ Ngài chọn, 13 Hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, Những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài. 14 Ngài vốn là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta; Sự xét đoán Ngài làm ra khắp thế gian. 15 Khá nhớ đời đời sự giao ước Ngài, Và mạng lịnh Ngài đã định cho ngàn đời, 16 Tức giao ước, Ngài đã lập cùng Áp-ra-ham, Và lời thề Ngài đã thề cùng Y-sác; 17 Lại quyết định cho Gia-cốp làm điều lệ, Cho Y-sơ-ra-ên làm giao ước đời đời, 18 Rằng: Ta sẽ ban cho ngươi xứ Ca-na-an, Là phần cơ nghiệp ngươi. 19 Khi ấy các ngươi chỉ một số ít người, Hèn mọn, và làm khách trong xứ; 20 Trảy từ dân nầy qua dân kia, Từ nước nầy đến nước khác. 21 Ngài không cho ai hà hiếp chúng, Ngài trách phạt các vua vì cớ họ, 22 Mà rằng: Chớ đụng đến những kẻ chịu xức dầu ta, Đừng làm hại cho các tiên tri ta. 23 Hỡi người khắp thế gian, khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va; Ngày ngày hãy tỏ ra sự chửng cứu của Ngài! 24 Trong các nước hãy thuật sự vinh hiển của Ngài; Tại muôn dân khá kể những công việc mầu của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn