VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 15 | 1 Sử-ký 16 | 1 Sử-ký 17 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 16:43

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

43 Cả dân sự đều đi, mỗi người trở về nhà mình; còn Đa-vít trở về đặng chúc phước cho nhà người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn