VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 15 | 1 Sử-ký 16 | 1 Sử-ký 17 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 16:7-9

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Trong ngày đó, Đa-vít trao nơi tay A-sáp và anh em người bài hát nầy, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va: 8 Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va cầu khẩn danh Ngài, Và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc! 9 Hãy ca hát cho Ngài, hãy ngợi khen Ngài! Suy gẫm về các công việc mầu của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn