VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 23 | 1 Sử-ký 24 | 1 Sử-ký 25 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 24:1-3

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Nầy là ban thứ của con cháu A-rôn: Con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. 2 Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha của chúng và không có con; nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm chức thầy tế lễ. 3 Đa-vít khiến Xa-đốc, con cháu Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc, con cháu Y-tha-ma, phân ban thứ cho chúng tùy theo chức việc chúng làm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn