VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | II Các Vua | I Sử Ký 23 | I Sử Ký 24 | I Sử Ký 25 | II Sử Ký

I Sử Ký 24

24 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Các phân ban trong con cháu A-rôn: Các con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 2 Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha chúng và không có con; Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma trở nên thầy tế lễ. 3 Vua Đa-vít cùng với Xa-đốc, thuộc dòng dõi Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc thuộc dòng dõi Y-tha-ma, phân chia các thầy tế lễ thành các ban phục vụ. 4 Giữa vòng con cháu Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng tộc hơn là con cháu Y-tha-ma nên người ta phân chia như sau: Mười sáu trưởng tộc thuộc dòng dõi Ê-lê-a-sa và tám trưởng tộc thuộc dòng dõi Ytha-ma. 5 Những người này được phân chia theo ban bằng cách rút thăm vì họ đều là những viên chức thánh điện, viên chức của Đức Chúa Trời, thuộc con cháu Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 6 Sê-ma-gia là thư ký, con của Na-tha-na-ên, thuộc chi tộc Lê-vi, ghi chép tên của họ trước mặt vua, các quan, thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai A-bia-tha, và các trưởng tộc của thầy tế lễ và người Lê-vi: Cứ mỗi gia tộc thuộc Ê-lê-a-sa thì một gia tộc thuộc Y-tha-ma lại được rút thăm. 7 Thăm thứ nhất trúng Giê-hô-gia-ríp; thăm thứ nhì vào Giê-đa-ê-gia; 8 thăm thứ ba trúng Ha-rim, thứ tư vào Sê-ô-rim, 9 thứ năm trúng Manh-kia, thứ sáu vào Mia-min, 10 thứ bảy trúng Cốt, thứ tám vào A-bi-gia, 11 thứ chín trúng Giê-sua, thứ mười vào Sê-ca-nia, 12 thứ mười một trúng Ê-li-a-síp, thứ mười hai vào Gia-kim, 13 thứ mười ba trúng Húp-ba, thứ mười bốn vào Giê-sê-báp, 14 thứ mười lăm trúng Binh-ga, thứ mười sáu vào Y-mê, 15 thứ mười bảy trúng Hê-xia, thứ mười tám vào Phi-xết, 16 thứ mười chín trúng Phê-ta-hia, thứ hai mươi vào Ê-xê-chi-ên, 17 hứ hai mươi mốt trúng Gia-kin, thứ hai mươi hai vào Ga-mun, 18 hứ hai mươi ba trúng Đê-la-gia, thứ hai mươi bốn vào Ma-a-xia. 19 Đây là các ban phục vụ trong đền thờ CHÚA theo những luật lệ mà tổ phụ họ là A-rôn thiết lập như CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền. 20 Những con cháu còn lại của Lê-vi: Trong con cháu Am-ram có Su-ba-ên, trong con cháu Su-ba-ên có Giê-đia. 21 Còn về con cháu Rê-ha-bia, Di-si-gia là trưởng. 22 Trong con cháu Dít-sê-ha có Sê-lômốt; trong con cháu Sê-lô-hốt có Gia-hát. 23 Trong con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia, con trưởng, A-ma-ria thứ nhì, Gia-ha-xi-ên thứ ba, và Gia-ca-mê-am thứ tư. 24 Trong con cháu U-xi-ên có Mi-ca; trong con cháu Mi-ca có Sa-mia. 25 Anh em của Mi-ca là Dít-hi-gia; trong con cháu Dít-hi-gia có Xa-cha-ri. 26 Trong con cháu Mê-ra-ri có Mác-li và Mu-si; trong con cháu của Gia-a-xi-gia có Bê-nô. 27 Các con trai của Mê-ra-ri là Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua và Y-bê-ri. 28 Về dòng Mác-li có Ê-lê-a-sa, người không có con trai. 29 Trong con cháu Kích co Giê-rác-mê-ên. 30 Các con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt. Đó là con cháu Lê-vi theo tông tộc của chúng. 31 Họ cũng bắt thăm như những anh em của họ thuộc dòng dõi A-rôn đã làm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-bi-mê-léc cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Những trưởng tộc cũng bắt thăm như những người em của mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn