VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | II Các Vua | I Sử Ký 24 | I Sử Ký 25 | I Sử Ký 26 | II Sử Ký

I Sử Ký 25

25 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vua Đa-vít cùng với những người chỉ huy quân đội cũng tách riêng một số con cháu A-áp, Hêman và Giê-đu-thun cho công việc phục dịch; những người này nói tiên tri với tiếng đàn hạc, đàn lia và chập chỏa phụ họa. Danh sách những người phục dịch như sau: 2 Các con trai của A-sáp: Xác-cua, Giô-sép, Nê-tha-nia, và A-sa-rê-la. Các con trai A-sáp phục vụ dưới quyền của ông, còn chính A-sáp thì nói tiên tri dưới quyền vua. 3 Các con trai của Giê-đu-thun: Ghê-đa-lia, Xê-ri, I-sa, Ha-sa-bia, Ma-ti-thia, và Si-mê-i, sáu người tất cả phục vụ dưới quyền cha mình. Giê-đu-thun nói tiên tri với đàn hạc phụ họa để cảm tạ, ca ngợi CHÚA. 4 Các con trai của Hê-man: Búc-ki-gia, Ma-tha-nia, U-xi-ên, Sê-bu-ên, Giê-ri-mốt, Ha-na-nia, Ha-na-nia, Ê-li-a-tha, Ghi-đanh-thi, Rô-mam-ti-ê-xe, Giốt-bê-ca-sa, Ma-lô-thi, Hô-thia, và Ma-ha-xi-ốt. 5 Tất cả những người này là con của Hê-man, vị tiên kiến của vua, theo lời Đức Chúa Trời hứa để tôn vinh quyền năng Ngài. Đức Chúa Trời ban cho Hê-man mười bốn con trai và ba con gái. 6 Tất cả những người trên đều ở dưới quyền cha mình lo về âm nhạc trong đền thờ CHÚA. Họ sử dụng chập chỏa, đàn lia, đàn hạc dưới quyền A-sáp, Giê-đu-thun và Hê-man theo lệnh vua để phục vụ nhà Đức Chúa Trời. 7 Cùng với dòng họ mình, chúng là những người có khả năng, được huấn luyện về âm nhạc để phục vụ CHÚA; số người là hai trăm tám mươi tám người. 8 Họ bắt thăm để nhận nhiệm vụ, lớn cũng như nhỏ, thầy cũng như trò. 9 Thăm thứ nhất rơi nhằm Giô-sép thuộc dòng A-sáp; thăm thứ nhì trúng Ghê-đa-lia, những người họ hàng và các con người, tất cả 12 người. 10 Thăm thứ ba nhằm Xác-cua, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 11 Thăm thứ tư trúng Dít-sê-ri, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 12 Thăm thứ năm nhằm Nê-tha-nia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 13 Thăm thứ sáu trúng Búc-ki-gia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 14 Thăm thứ bảy nhằm Giê-sa-rê-la, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 15 hăm thứ tám trúng I-sa, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 16 Thăm thứ chín nhằm Ma-tha-nia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 17 Thăm thứ mười trúng Si-mê-i, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 18 Thăm thứ mười một nhằm A-xa-rên, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 19 Thăm thứ mười hai trúng Ha-sa-bia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 20 Thăm thứ mười ba nhằm Su-ba-ên, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 21 Thăm thứ mười bốn trúng Ma-tithia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 22 Thăm thứ mười lăm nhằm Giê-rêmốt, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 23 Thăm thứ mười sáu trúng Ha-na-nia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 24 Thăm thứ mười bảy nhằm Giốt-bê-ca-sa, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 25 Thăm thứ mười tám trúng Ha-na-nia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 26 Thăm thứ mười chín nhằm Ma-lô-thi, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 27 Thăm thứ hai mươi trúng Ê-li-gia-ta, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 28 Thăm thứ hai mươi mốt nhằm Hô-thia, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 29 Thăm thứ hai mươi hai trúng Ghi-đanh- thi, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 30 Thăm thứ hai mươi ba nhằm Ma-ha-xi-ốt, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người. 31 Thăm thứ hai mươi bốn trúng Rômam-ti Ê-xe, các con trai và họ hàng người, tất cả 12 người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn